سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
تکنیکهای دوست یابی، دوست خوب، دوست یابی
 
 
هیچ یک از نیازهای کوچک خود را حقیرمشمارید ؛ زیرا محبوب ترین مؤمنان نزد خداوند متعال ، کسی است که بیشتر از همه از او درخواست می کند . [امام باقر علیه السلام] 
»» دوست یابی (قسمت دوم)

دوست یابی (قسمت دوم)

5) حقوق دوستى و حدود آن

پـس از آن کـه دانستى دوستى را که براى خود انتخاب مى کنى , و رفیقى را که براى همنشینى و هـمـدمى برمى گزینى باید از چه صفاتى برخوردار باشد, و دریافتى کسى که دوستى و برادرى او واجـب و رفاقت او نیکو و پسندیده است تنها آن انسان شایسته وپرهیزگارى است که از محرمات الـهـى دورى ورزد و طـاعات او را به کار بندد و به اخلاق پسندیده و اعمال نیک آراسته باشد - و چـقـدر ایـن گـونـه افراد در این روزگار اندکند - ازاین رو بر توست که در یافتن چنین دوستى حـریـص بـاشـى و هـنگامى که او را به دست آوردى آغوش خود را برایش بگشایى و او را نسبت به خـودت در بـرترین موقعیتها قراردهى . روایت شده که مردى در بصره نزد امیرمؤمنان (ع ) رفت و گـفـت : اى امـیرمؤمنان ! مارا از دوستان آگاه کن , آن حضرت پاسخ داد: دوستان دو دسته اند: دسته اى مورد اعتماد,و دسته اى خنده رو و ظاهر فریبند. امـا دسـتـه اى کـه مـورد وثوق اند , مانند دست و بال و خانواده و مال مى باشند . بارى , اگر به این دوست خود اعتماد دارى مال و توان خود را در راه او صرف کن , با هرکس دوست است دوست و با هـرکس دشمن است دشمن باش , راز او را مکتوم بدار, او را یارى وخوبیهایش را ظاهر کن .
و بدان اى پرسش کننده که این گونه دوستان از کبریت احمر کمیاب ترند. امـا دوسـتان خنده رو: از آنها به تو لذت و خوشى مى رسد, این را از آنها قطع مکن و بیش از این از وجـدان آنها چیزى مخواه , و به مقدارى که با تو گشاده رویى و شیرین زبانى مى کنند با آنها رفتار کن.
شاعر ابیات جالب زیر را در این باره گفته است :
الاخلاء فی الرخاء کثیر ----- و اذاما بلوت کانوا قلیلا
فاذا ما صحبت خلاحفیظا ----- راعیا للاخاء برا وصولا
فتمسک بحبله ابدالدهر ----- و اکرم به اخا و خلیلا


هر گاه به چنین دوست راستینى دست یافتى سعادت و نیکبختى تو تحقق یافته است زیرا این امر از مـهمترین اسباب و بزرگترین عوامل خوشبختى است . ابوعبداللّه امام صادق (ع ) به این موضوع تـصـریح کرده و فرموده است : از نیکبختى آدمى است که محل کار و تجارتش در شهرش باشد . و فرزندانى داشته باشد که از آنها کمک بگیرد, و داراى دوستانى شایسته و خانه اى وسیع و گشاده و همسرى زیبا و صالحه باشد که هر موقع به او بنگرد شاد شود. اى بـرادر مـسـلـمان باید بدانى که دوستانت را حقوقى است که باید مراعات و دوستى راحدودى اسـت کـه بـایـد از آن تجاوز نکنى و گرنه رشته دوستى را در معرض بریدن و پیوندبرادرى را در آستانه گسستن قرار داده اى و این گناهى بزرگ است که عقل سلیم آن رااجازه نمى دهد, و شرع مـقدس آن را تایید نمى کند. تا آن جا که امام صادق (ع ) فرموده است : چقدر زشت است براى آدمى کـه دوستش حق او را رعایت کند و وى حق دوستش را مراعات نکند ونیز فرموده است : کـسـى کـه دین خدا را بزرگ مى شمارد حقوق برادران را بزرگ مى داند. امام کاظم (ع ) فـرموده است : حق دوست خود را به اطمینان رابطه اى که میان تو و اوست ضایع مکن چه آن که حـقـش راضـایـع کـرده اى دوست تو نیست , و نباید دوست تو بر بریدن از تو قویتر از تو بر پیوند با اوباشد.
اوامـر مـتـواتر و مؤکدى از پیامبر خدا(ص ) وائمه اهل بیت (ع ) در دست است که انسان را به حسن مـعـاشـرت و پـرهیز از کوتاهى در اداى حقوق آن و اظهار دوستى با مردم و نیکى واحسان به آنها تشویق مى کند. پـیـامـبر خدا(ص ) فرموده است : رفتار خود را با کسى که با تو معاشرت دارد نیکو کن تامسلمان باشى. نـیـز: پـروردگـارم مـرا بـه مـدارا بـا مـردم امـر کـرد, هـمان گونه که به اداى واجبات مامور فرموده است. امـیـرمـؤمـنـان (ع ) فـرمـوده اسـت : هـمـان حـقـى را کـه تـو بر دوست خوددارى دوستت بر تودارد. ونـیـز: بـا مـردم هـمـان گـونـه مـعـاشـرت کـن کـه دوسـت دارى بـا تـو مـعـاشرت کنند تا عادل باشى. امـام صـادق (ع ) فـرمـوده اسـت : کـسـى کـه مـصاحبتش با همنشینش و رفاقتش با همسفرش ومـعـاشـرتـش بـا مـعـاشـرش , و هـمـسـایـگیش با همسایه اش , و رفتارش با کسى که نسبت به اوخـوشـرفـتـارى کـرده , و کـردارش بـا کـسـى کـه بـا او نان و نمک خورده است نیکو نباشد از مانیست. از امام رضا(ع ) پرسیدند: عقل چیست ؟ فرمود: تحمل غم , مدارا با دشمنان و سازگارى با دوستان است . اهـل بـیـت (ع ) بـه ایـن کـه مـردم را تـنـهـا بـه حـسـن معاشرت و حفظ حقوق آن تشویق کنند بسنده نکرده اند بلکه این حقوق را بیان و حدود آن را روشن ساخته اند,و ما اى خواننده عزیزبرخى از این احادیث را در پیش روى شما مى گذاریم آنها را بخوبى ملاحظه و با دقت وامعان نظر یکایک آنـهـا را بـررسـى کـن سپس بر آن شو که خود به اتفاق یاران و دوستانت آنها را به طور درست به مـرحـلـه عـمل درآورید . تو بزودى چیزهایى شگفت انگیز خواهى دید, و خواهى دانست که تعالیم اهل بیت (ع ) داراى مقاصد بلند و معانى سترگ وهدفهاى بزرگ است : 1- پـیامبر خدا(ص ) فرموده است : مسلمان بر عهده برادر دینى خود سى حق دارد که ازآنها پاک نـمـى شـود مگر آن که آنها را ادا کند یا عفو شود . این که : از لغزش او بگذرد, براشک او ترحم کند, عورتش را بپوشاند, از تقصیرش چشم پوشد, پوزش او را بپذیرد,بدگویى از او را رد کند, پیوسته او را انـدرز دهد, دوستى او را حفظ کند, میثاق او رارعایت کند, در صورت بیمارى عیادتش کند, بر جنازه اش حاضر شود, دعوتش رااجابت کند, هدیه اش را بپذیرد, بخشش او را تلافى کند, نعمتش را شـکـر گزارد, بخوبى یاریش کند, ناموسش را حفظ کند, حاجتش را انجام دهد, درخواستش را بـرآورد,عـطـسـه اش را یـرحـمـک اللّه بـگـویـد, گمشده اش را راهنمایى کند, سلامش را پاسخ گـویـد,گـفـتـارش را بـا او نـیـکو کند, دوست او را دوست بدارد و با او دشمنى نکند, او را چه مـظلوم باشد و چه ظالم یارى کند, یارى او در صورتى که ظالم باشد این است که او را ازستمگرى بـازدارد, ویـارى او درصـورت مـظـلومیت آن است که در گرفتن حقش به او کمک کند, او را به دشمن تسلیم نکند,او را خوار نسازد آنچه را براى خود مى خواهد براى اوبخواهد, آنچه را براى خود نـاخـوش مى دارد براى او ناخوش بدارد .
سپس فرمود: اگریکى از شما از حقوق برادر دینى خود چیزى فروگذارد در روز قیامت از او مطالبه و به زیان وى درخواست او برآورده مى شود. 2- نـیـز فرموده است : از براى مؤمن بر مؤمن هفت حق است که خداوند آنها را واجب کرده است : در رویـاروى او را بزرگ بدارد, محبتش را در دل داشته باشد, در مالش با اومواسات کند, غیبتش را برخود حرام بداند, در بیمارى از او عیادت کند, جنازه اش راتشییع کند و پس از مردن جز نیکى درباره اش نگوید.
3- امـیـرمؤمنان (ع ) فرموده است : دوست آدمى دوست نخواهد بود مگر آنگاه که در سه چیز او را حفظ کند:
در غیاب او, در بدبختى او و دیگر در مرگ او. 4- از امـام صـادق (ع ) از پـدرانش روایت شده است که : امیرمؤمنان (ع ) با مردى ذمى همراه شد, ذمـى بـه آن حـضـرت گـفت : اى بنده خدا! قصد کجا دارى ؟ امام (ع ) پاسخ داد:قصد کوفه دارم . هـنـگامى که ذمى راه خود را کج کرد امیرمؤمنان (ع ) نیز راه را کج و او راهمراهى فرمود, ذمى به آن حضرت عرض کرد: آیا نگفتى که اراده کوفه دارم ؟ امام (ع )فرمود: چرا, ذمى گفت : راه کوفه را رها کردى , امام (ع ) فرمود: مى دانم , ذمى گفت : با این که مى دانستى چرا با من راه را کج کردى ؟ امـیـرمـؤمـنـان (ع ) فـرمود: این از کمال رفاقت است که انسان رفیقش را به هنگامى که از او جدا مـى شـود اندکى مشایعت کند, پیامبر ما(ص )همین گونه به ما دستور داده است , ذمى گفت : به هـمـیـن گـونـه ؟ امـیرمؤمنان (ع ) فرمود: آرى ,ذمى گفت : جز این نیست آنهایى که او را پیروى کـرده انـد به خاطر همین کردار کریمانه اوست , و من تو را گواه مى گیرم که بر کیش تو هستم , ذمى به همراه امیرمؤمنان (ع )بازگشت و وقتى آن حضرت را شناخت اسلام آورد.
5- امام زین العابدین (ع ) در بیان حقوق یاران فرموده است : اما حق دوست آن است که تاجایى که بـرایـت مـمـکـن اسـت بـه فـضـل و بـخـشش با او رفتار وگرنه دست کم حد انصاف رامراعات کنى ,همچنین او را گرامى بدارى چنان که تو را گرامى مى دارد و پاس او را بدارى چنان که پاس تو را دارد, و نباید در میان خودتان به انجام دادن کار نیکى او بر تو سبقت گیرد, و اگر پیشدستى کرد آن را تلافى کن , و نباید در رعایت دوستى و مودت او به حدى که شایستگى آن را دارد کوتاهى کـنى , و باید خیر خواهى و نگهدارى و کمک به او را دراداى طاعات الهى بر خود واجب بدانى و او را در مـجـاهـده بـا نفس خویش در مواقعى که اراده معصیت پروردگار کند یارى دهى و براى او رحمت باشى و عذاب نباشى . ولاقوة الاباللّه.
امـام بـاقـر(ع ) فرموده است : برادر مسلمان خود را دوست بدار, و آنچه را براى خوددوست دارى بـراى او دوسـت بدار و هر چه را براى خودت ناخوش و مکروه مى شمارى براى او ناخوش و مکروه بشمار, هرگاه نیاز پیدا کردى از او بخواه , و اگر از تو خواست به او بده , و هیچ خیر و خوبى را از او باز مدار پس او نیز از تو باز نمى دارد, اگر حضور یافت او را دیدار کن و وى را بزرگ و گرامى بدار چـه او از تـو و تـو از اویى , و اگر بر تو خشم گیردو سرزنش کند از او جدا مشو و بگذار تا کینه او تـسلى یابد, و هرگاه خیرى به او برسدخداوند را بر آن سپاس گوى , و اگر دچار گفتار مى شود او را یارى و با وى همکارى کن.
7- و نـیـز فـرمـوده است : دوست خود را به هنگامى که از تو غایب شود یاد کن به همان گونه که دوسـت دارى در وقـتـى کـه از او غایب شوى تو را یاد کند, و از هر چه دوست دارى تو را در آن به خودت واگذارد او را در آن واگذار, چه کار درست همین است .
8- و نیز: از حقوق مؤمن بر برادر مؤمنش آن است که او را سیر کند, عورتش رابپوشاند, اندوهش را برطرف کند, وامش را بپردازد, و هنگامى که بمیرد زن و فرزندش را سرپرستى کند.
9- امـام صادق (ع ) فرموده است : دوستى حدودى دارد کسى که این حدود را رعایت نکند نباید او را کامل دانست:
اول - آن که درون و برون او یکى باشد.
دوم - آراستگى تو را آراستگى خود و بدنامى تو را بدنامى خود بداند.
سوم - داشتن مال و فرزند او را دگرگون نکند.
چهارم - چیزى را که تواناییش بدان مى رسد از تو دریغ نکند.
پنجم - در هنگام بدبختى تو را رها نکند.
10- و نـیـز فـرموده است : از حقوق مؤمن بر برادر مؤمنش رعایت چهار خصلت است : هنگامى که عطسه کند با گفتن یرحمک اللّه و امثال آن براى او دعا کند, دعوتش را اجابت کند, هر گاه بیمار شود او را عیادت کند, و چون بمیرد جنازه اش را مشایعت کند.
11- از ابـان بـن تـغـلـب روایـت شـده کـه گـفـتـه اسـت : بـه همراه ابى عبداللّه امام صادق (ع ) طواف مى کردم ناگهان مردى از یاران , با من روبرو شد و خواست براى انجام دادن حاجت خوداو را هـمراهى کنم و اشاره کرد که ابا ابى عبداللّه (ع ) وداع کرده به سوى او روم . و در این میان که به طـواف ادامه مى دادم دوباره به من اشاره کرد, در این هنگام امام صادق (ع ) او رادید و فرمود: اى ابـان ایـن تو را مى خواهد . عرض کردم : آرى , فرمود: او کیست ؟ گفتم :مردى از اصحاب ماست , فـرمود: او با تو همعقیده است ؟ گفتم : آرى , فرمود: به سوى او برو و طواف را قطع کن , عرض کردم : اگر چه طواف واجب باشد؟ فرمود: آرى ,گفته است : به همراه او رفتم و چون پس از آن بـر امـام (ع ) وارد شـدم عـرض کـردم : مرا از حق مؤمن بر مؤمن آگاه فرما, پاسخ داد: اى ابان این مـوضـوع را رها کن .
گفتم : فدایت شوم , ومن درخواست خود را پیوسته تکرار کردم , فرمود: اى ابان ! اموالت را با او نصف کن.
12- مـعـلـى روایـت کـرده است : به ابى عبداللّه (ع ) عرض کردم : حق مسلمان بر برادرمسلمانش چـیـست ؟
فرمود: براى او هفت حق واجب است , و براستى هر یک از آنها بربرادر مسلمانش واجب مـى بـاشـد کـه اگـر چیزى از آنها را ضایع گذارد از ولایت الهى وطاعت او بیرون رفته و خدا را بندگى نکرده است . عرض کردم : قربانت شوم , این حقوق چیست ؟ فـرمـود: اى مـعلى من نسبت به تو مهربانم , بیم دارم آنها را ضایع کنى و نگه ندارى و درحالى که مى دانى عمل نکنى . گفتم : لا قوة الا باللّه . فرمود: ساده ترین حق او آن است که آنچه را براى خودت دوست مى دارى براى اودوست بدارى و هر چه را براى خودت ناخوش است براى او ناخوش بدانى. حق دوم : آن که از خشمش بپرهیزى و خشنودیش را بخواهى و دستورش را اطاعت کنى . حق سوم : با جان و مال و زبان و بدن و پایت او را یارى کنى . حق چهارم : دیده بان و راهنما و به منزله آیینه و جامه تنش باشى . حق پنجم : در حالى که او گرسنه است تو سیر, و در صورتى که او تشنه است تو سیرآب وچنانچه او لخت است تو داراى پوشاک نباشى .
حـق شـشـم : ایـن کـه اگـر تـو و بـرادر دیـنـیـت فـاقد همسر هستید و تو داراى خدمتکارى و اوخـدمـتـگـزارى نـدارد خـدمتگزارت را بفرستى تا جامه اش را بشوید و خوراکش را آماده کند و بسترش را بگسترد.
حق هفتم : سوگند او را راست بدانى . دعوتش را اجابت کنى و بیمار او را عیادت کنى , برجنازه اش حاضر شوى و چون آگاه شوى او را حاجتى است پیش از آن که ناچار شود آن را از تو بخواهد فورى نسبت به برآوردن آن مبادرت کن . اگـر حـقـوق مذکور را به جا آوردى دوستى خود را با دوستى او و دوستى او را با دوستى خودت پیوند داده اى
13- از آن حضرت پرسیدند: کمترین حق مؤمن بر برادر مؤمنش چیست ؟ فرمود: چیزى را که برادر مؤمنش از او بدان محتاجتر است براى خود برنگزیند.
14- و نیز فرموده است : دوستان در میان خود به سه چیز نیاز دارند: اگر آنها را به کارنگیرند باید از هـم جـدا شـونـد و راه دشـمـنـى در پـیـش گـیـرنـد, و آنها عبارتند از: انصاف ,ترحم و ترک حسد. هـرگاه انسان شرایط مذکور را انجام دهد و اندرزهاى مزبور را به کار بندد بى تردید واژه صدیق یا دوست با تمام معانى بلند و پرفضیلت آن بر او صادق است و به هدف مطلوب دست یافته است . زیرا غـرض از انـتـخـاب دوسـت در دوران زنـدگى بهره گیرى از چهره ورخسارش یا لذت بردن از گـفـتـارش نیست بلکه دوستى پیوندى روحى است که از نظرعمل و تفکر و گرایش از دو کس انـسـان واحـدى مى سازد تا مراحل زندگى را با تبادل کمک و یارى مشترک بپیمایند و به هنگام بروز حوادث و شداید یکى از دیگرى کمک گیرد و در مشکلات امور با او مشورت کند.
****

6) مؤمن آیینه برادر (ایمانى ) خویش است

هـرگـاه میان دو دوست قرب روحى تام و هماهنگى قلبى کامل برقرار شود هریک از آن دو الگو و نـشـان دهنده دیگرى است و هر کدام در دیگرى جلوه گر و نمایان است و غرایزو امیال وى در او جـریـان دارد بـه طورى که مشاهده یکى موجب بى نیازى از مشاهده دیگرى , و روش و معتقدات یـکى نمایانگر طریقه و عقیده دیگرى است ,
چنان که پیامبرخدا(ص ) فرموده است : آدمى بر آیین دوست خویش است پس باید هر یک از شمابنگرد با چه کسى دوستى مى کند. براستى دوست راستین نسبت به دوستش مانند آیینه صاف و بى زنگار است که محاسن و عیوب او بـه طـور بـرابـر در آن دیـده مـى شـود . چنان که پیامبر خدا(ص ) فرموده است : مؤمن آیینه برادر (ایمانى ) خویش است و هرگونه اذیت و آزار را ازاو دور مى کند. نیز فرموده است : مسلمان آیینه برادر (دینى ) خویش است. امـیـرمؤمنان (ع ) فرموده است : مسلمان آیینه برادر مسلمانش مى باشد پس هر گاه از برادرخود لغزشى دیدید درصدد ضدیت با او نباشید بلکه خود را مانند او قرار دهید و به ارشاد و اندرز او اقدام و با وى مدارا کنید. نـیـز فـرموده است : مؤمن آیینه مؤمن است زیرا درباره او مى اندیشد و فقر را از او دورمى سازد و وضع او را آراسته مى کند. از ایـن رو دوسـت بـراى دوسـتش راهنماى امینى است که او را به آنچه خیر و خوبى و سودحال و آیـنـده او در آن اسـت راهـنـمـایـى مـى کند, لذا از امیرمؤمنان (ع ) روایت شده که فرموده است : همنشین آدمى نشانه دین اوست . امـام صـادق (ع ) فرموده است : مؤمن برادر مؤمن و دیده بان و راهنماى اوست . به اوخیانت و ستم نمى کند و او را فریب نمى دهد, و به او وعده اى نمى دهد که در آن تخلف کند. نـیـز فـرمـوده اسـت :
مـسـلمان برادر مسلمان و دیده بان و آیینه و راهنماى اوست , به اوخیانت نـمـى کـنـد و او را فریب نمى دهد و به وى ستم نمى کند و به او دروغ نمى گوید و ازاو بدگویى نمى کند. به معلى در آن هنگام که از آن حضرت پرسید حق مسلمان بر برادر مسلمانش چیست ,فرمود: حق چهارم آن که دیده بان و راهنما و آیینه و جامه تن او باشد.
مـفضل بن یسار گفته است : از ابا جعفر(ع ) شنیدم که مى فرمود: دسته اى از مسلمانان براى سفر بـیـرون آمـدنـد لـیکن راه را گم کردند و بسختى دچار تشنگى شدند ناچار گردهمدیگر جمع گردیده و به ریشه هاى درختان چسبیدند, در این میان پیرمردى که جامه سپیدى بر تن داشت بر آنها وارد شد و گفت : برخیزید که بر شما باکى نیست و این آب است که در دسترس شماست . پس بـرخـاسـتـنـد و آب نوشیدند و چون سیرآب شدندگفتند: خداوند تو را رحمت کند تو کیستى ؟گـفـت : من از جنیانى هستم که با پیامبرخدا(ص ) بیعت کرده اند, و من از آن حضرت شنیدم که مـى فـرمـود: مـؤمـن بـرادر مـؤمـن ودیده بان و راهنماى اوست , در حضور من حق آنها را ضایع نکنید.
بـنـابـر ایـن هـرگاه دو دوست را مشاهد کردى که همفکرى کامل و همگونى قوى در طبیعت و سـرشت و نزدیکى زیاد در گرایشها و خواستها میان آنها وجود ندارد باید بدانى که دوستى آنها در مـعرض زوال و انقطاع است هر چند مدت درازى بر دوستى آنها گذشته باشد, زیرا روابط برادرى در مـیـان آنها مستحکم نبوده و شرایط دوستى در آنها وجودنیافته است . هر زمان این همگونى و مـشـابـهـت در آنها حاصل شود این دو دوست به منزله یک روح , و یک جسم خواهند بود که اگر عضوى از آن به درد آید دگر عضوها را نماندقرار, چنان که پیامبر بزرگوار اسلام (ص ) آن را بیان کـرده و فرموده است : داستان مؤمنان در دوستى و ترحم و مهربانى نسبت به یکدیگر داستان تن اسـت کـه اگـر عـضـوى از آن بـه درد آیـد دیـگـر اعـضا دچار ناآرامى و بى خوابى و تب خواهند شد.
جـابـر جـعـفـى گـفته است : غمگین در حضور ابى جعفر امام باقر(ع ) نشسته بودم , عرض کردم : قـربـانـت شـوم بـسا بى آن که مصیبتى به من برسد یا حادثه اى برایم رخ دهد احساس غم و اندوه مـى کـنم به طورى که خانواده و دوستانم آثار حزن و گرفتگى را در چهره ام مى بینند .
فرمود: اى جابر خداوند مؤمنان را از طینت بهشت آفریده و نسیم خوش آن رادر میان آنان به وزش درآورده اسـت , از ایـن رو مـؤمن برادر پدر و مادرى مؤمن است چنانچه در یکى از شهرها به روحى از ارواح مؤمنان اندوهى برسد ارواح دیگر محزون واندوهگین مى شوند چه او از همین ارواح است.
از ابى بصیر نقل شده که گفته است :
شنیدم ابى عبداللّه (ع ) مى فرمود: مؤمن برادر مؤمن است آنها مانند یک تن اند که اگر چیزى از آن به درد آید آن درد در دیگر اعضاى بدن نیزوجود مى یابد چه ارواح آنـهـا از یـک روح پدید آمده است . همانا پیوستگى روح مؤمن به رحمت خداوند از پیوستگى شعاع خورشید به آن شدیدتر است.
****

7) میانه روى در دوستى و دشمنى

این امرى مهم است که اهل بیت (ع ) ما را بدان متوجه و آگاه کرده اند و سزاوار هر انسانى است که آن را در دوران زنـدگـى اجـتماعى خود نصب العین خویش قرار دهد و درمعاشرت با مردم آن را چـراغ راه خـود سـازد . این امر همان میانه روى در دوستى و دشمنى و خوددارى از زیاده روى در آنهاست . آرى هرگاه کسى را دوست مى دارى در دوستى وى زیاده روى مکن و همه آن چیزهایى را که در دل دارى و در اندیشه ات مى گذرد براى او مکشوف مساز, چه ممکن است که در آینده این دوست با تو دشمن گردد . همچنین هرگاه با کسى دشمنى داشتى در آن زیاده روى مکن و در عداوت با او تلاش و کوشش بسیار به کار مبر چه ممکن است درآینده همو دوست تو گردد.
جـامـعـه مـا بـزرگترین گواه بر این مطلب است چه بسیار دوستانى که دشمن شدند, و چه بسا دشمنانى که دوست گردیدند. سرور اوصیاء امام على بن ابى طالب (ع ) به این امر دقیق تصریح کرده و فرموده است : دوست خود را بـه آهستگى دوست بدار شاید روزى دشمن تو شود, و دشمنت را به آرامى دشمن بدار شاید روزى دوست تو شود.
نیز فرموده است : همه محبت خود را براى دوستت به کار گیر لیکن همه اطمینان خویش را به او نـداشته باش , و همه مواسات و همیارى را براى او به کار بر اما همه اسرارت را به او وامگذار . با این روش شرط حکمت و حق واجب دوست خود را اداکرده اى. امـام صـادق (ع ) فـرموده است : دوستت را از راز خود آگاه مکن جز آنگاه که اگر دشمنت بر آن آگاه شود برایت زیانى نداشته باشد چه دوست ممکن است روزى دشمن شود. نـیز فرموده است : به دوست خود به طور کامل اعتماد مکن , چه گفتار شتابزده هرگزبخشوده نمى شود.
یکى از شاعران این معنا را به نظم درآورده و گفته است :
احذر عدوک مرة ----- واحذر صدیقک الف مرة
فلر بما انقلب الصدیق ----- فکان اعرف بالمضرة
****

8) انواع دوستان

در بـیـان انـواع دوسـتـان و اقـسـام بـرادران روایـات چندى از اهل بیت (ع ) وارد شده که صفات وویژگیهاى هر دسته از آنها را روشن ساخته است تا آدمى در این راه با آگاهى گام بردارد. چـه کـسـى اسـت کـه در روزگـار زنـدگـى خود اقسامى از دوستان را ندیده و انواعى از یاران رامشاهده نکرده باشد؟ در مـیان آنها کسانى وجود داشته اند که بر آنها اعتماد کرده و به آنها اطمینان یافته , و ازمصاحبت آنها شاد و از دیدار آنها چشمش روشن گردیده است . نـیـز در جرگه آنها افرادى بوده اند که جز بر غم و اندوه همنشین خود نیفزوده اند, اینان درظاهر دوستان و در نهان دشمنانند, مکر و کید خود را براى دوست خود در دل پنهان مى دارند و حوادث نـاگوار را براى او انتظار دارند . از این رو باید بسیار برحذر بود که مباداآدمى در دام این چاپلوسان گـرفـتار شود چه اینان براى انسان از دشمنانى که آشکارا اظهارخصومت مى کنند خطرناکترند. اولئک شر مکانا واضل سبیلا.
شاعر گفته است :
و صاحب لى کداء البطن صحبته ----- یودنى کوداد الذئب للراعی
یثنى على جزاه اللّه مکرمة ----- ثناء هند على روح بن زنباع
اکـنـون بـراى آن کـه بـر اقـسـام دوسـتـان طـبق آنچه اهل بیت (ع ) روشن کرده اند آگاه شویم توجه خواننده را به احادیث زیر معطوف مى داریم : امیرمؤمنان (ع ) فرموده است : دوستان دو نوعند: دوستان مورد اعتماد و دوستان خنده رو. اما دوستان مورد اعتماد : مانند کف و بال و خانواده و مال اند, هرگاه بر دوستت اعتماددارى مال و تلاش خود را در راه او صرف کن , با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باش , راز او را پوشیده بدار و یاور او باش و محاسن او را ظاهر گردان , و اى پرستش کننده بدان وجود این گونه دوستان نایابتر از کبریت احمر است .
امـا دوسـتـان خنده رو : از آنها به تو لذت و خوشى مى رسد, این را از آنها قطع مکن و بیش از این از وجـدان آنـها انتظار نداشته باش و به اندازه اى که با تو گشاده رویى و شیرین زبانى مى کنند با آنها رفتار کن . سرور شهیدان حسین بن على (ع ) فرموده است : برادران چهار گونه اند: برادرى که براى توست و تو براى اویى برادرى که براى توست , برادرى که ضد توست و برادرى که نه براى اویى و نه او براى تـوسـت . از آن حـضـرت دربـاره معناى این سخن پرسش شدفرمود : برادرى که براى تو و براى خـودش اسـت بـرادرى اسـت کـه بـا دوستى خود بقاى برادرى را خواهان است و با دوستى خود خـواهـان مـرگ برادرى نیست . و این براى توست و به سود خودش است چه هرگاه برادرى کامل شـود زنـدگـانـى هر دو خوش وگوارا خواهد شد, و هرگاه برادرى یک طرفه و در تناقض باشد برادرى هر دو طرف نادرست خواهد بود. بـرادرى کـه او بـراى تـوسـت کـسى است که نفس خویش را از طمع رهایى داده و به حال رغبت درآورده است از این رو هرگاه رغبت به برادرى داشته باشد در امور دنیا طمع ندارد, و این به طور کامل و با تمام وجود براى توست . برادرى که بر ضد توست برادرى است که پیشامدهاى ناگوار را برایت انتظار مى کشد واسرارت را فـاش مـى کـنـد و در میان خانواده ها بر تو دروغ مى بندد, و به تو با نظر حسادت مى نگرد, و لعنت خداوند یگانه بر او باد. برادرى که نه براى توست و نه تو براى اویى , کسى است که خداوند او را پر از حماقت کرده و او را از رحمت خود دور ساخته است او را مى بینى که خودش را بر تو ترجیح مى دهد و به سبب حرصى که دارد آنچه را در اختیار توست مى طلبد. امـام جعفربن محمد صادق (ع ) فرموده است : دوستان سه گونه اند: یکى مانند غذاست که در هر زمـان بدان نیاز دارى و آن دوست خردمند است . دوم به منزله درد است و آن دوست احمق است . سوم در حکم داروست و آن دوست هشیار و زیرک است . نیز فرموده است : دوستان سه گونه اند: دوستى که با جان خویش با تو مواسات و همیارى مى کند, دیگر دوستى است که با مال خویش با تو مواسات و همیارى دارد, سومى کسى است که کفاف خود را از تـو مى گیرد و تو را براى برخى لذتها مى خواهد بنابراین نباید اورا از دوستان مورد اعتماد به شمار آورى .
****نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » دوستی ( شنبه 90/1/27 :: ساعت 1:58 عصر )

»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

آسیب ارتباط های اینترنتی در افراد متأهل
تصور جوانان از ارتباط زوجین مخدوش است
دوستی به نیت ازدواج یا تعرض؟
راهکارهای پیشگیری از دوستی های خیابانی دختر و پسر
هویت دوستی های خیابانی
ازدواج و دوستی های خیابانی
آسیب شناسی دوستی های خیابانی و پیامدهای آن
دوستی اینترنتی و اخاذی 20 میلیونی از دختر جوان
دوستی اینترنتی؛راه رفتن روی لبه تیغ
دوستی اینترنتی؛راه رفتن روی لبه تیغ
سوء استفاده از یک رابطه دوستی اینترنتی !
دوستی های اینترنتی
داستان پایان یک دوستی اینترنتی خاموش
آسیب های دوستی
کمک به دوست یابی فرزندان
[همه عناوین(174)][عناوین آرشیوشده]


و[20] . در[14] . به[9] . از[9] . را[9] . دوستی[6] . که[6] . می[6] . خود[6] . دوست[6] . است[5] . با[5] . که[5] . دوستان[5] . دیگران[4] . شما[4] . کند[4] . ویژگی[4] . آنها[4] . داشته[4] . بیشتری[4] . خوب[4] . دارند[3] . دنیا[3] . آن[3] . این[3] . باید[3] . انسان[3] . کنار[3] . یک[3] . متمایز[3] . سبب[3] . شرایط انتخاب دوستان[3] . سری[3] . گردد[3] . دوستان اینترنتى‏[3] . دوستان اینترنتى، دشمنان خانگى[3] . رابطه[3] . زیرا[2] . دین[2] . دوستی اینترنتی؛راه رفتن روی لبه تیغ[2] . صمیمی[2] . مدل لباس[2] . کار[2] . ولی[2] . ویژگی های دوست خوب[2] . یک[2] . وجود[2] . ی[2] . یا[2] . مانند[2] . موحدی[2] . شکل[2] . صحیح[2] . نیازهای[2] . نیز[2] . های[2] . انسان،[2] . باشند[2] . باشید[2] . برقراری[2] . انواع دوستان[2] . پذیرفته[2] . آسیب های دوستی[2] . آخرت[2] . است.[2] . او[2] . اسرار دوستی برای هر روز از ماه، گفتاری کوتاه پیشنهاد شده است.[2] . دنیای جوان هیجان انگیز است و خطرآفرین[2] . دارد[2] . روابط[2] . خط قرمز در دوست داشتن کجاست؟[2] . جهنم[2] . برای دوستان خود دعا کنید![2] . بهشت[2] . خانه دوست کجاست؟ محققان می‌گویند داشتن دوستان صمیمی می‌تواند ب[2] . جان[2] . چه[2] . چه خطراتی کاربران اینترنت را تهدید می کند؟خطرات چت کردن چیست؟ . چه وقت دوستیها رنگ می بازد؟ . چه کنیم تا دوستی هایمان پایدار بماند سعی کنید در زمینه دوستیابی . چهره های خائن . چون . حالا شروع کن . حس رقابت به رابطه تان صدمه می زند . حسادت گاهی عشق را از بین می‌برد . حساسیت‎ها، . حسن . حصار زبان مانع ارتباط می شود . حضور . حقه مجله قدیمی . حیله یا بازی . حکم شرعی دوستی با گناهکاران راهکارهای برای هدایت گناه کار مهم . خاص . جدید ترین مدل های لباس . جدیدترین . جدیدترین مدل های لباس . جرائم اینترنتی . جرائم اینترنتی چیست؟ . جعبه ابزار زن و مرد . جلوگیری از دلزدگی مردان نسبت به همسر خود . جلوگیری از طلاق . جلوه . جهان . به ارزشهایتان پایبند باشید . به دخترانش علاقه زیادی دارد . به دوستان خود خیانت نکنیم . به طرف خانه . به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست 10 راه برای پیدا کردن دوست و . به کار انداختن نیروی اعتماد به نفس . به کارهایش توجه کنید نه حرفهایش . بهای خیانت . بهترین . بهترین دوستشان باشید . بهترین مدل های لباس . خانواده همسرتان را دریابید... . خرد . خردمند ساختن بی خردی . بودن از آن پس برای همیشه . بررسی عوامل طلاق و جدایی همسران . جوانی . چاپلوس . چت . چرا مردها نمی توانند شغلشان را حفظ کنند . چرا نباید کودکان از اینترنت فاده کنند؟ . چگونه باید از مردها انتقاد کنیم . چگونه به فرزندمان بگوییم سیگار نکشد . خطر اینترنت برای کودکان و نوجوانان . خطرات اینترنت برای کودکان و نوجوانان . خطراتی دارد . خلق . خوار تشویق و حمایت . خوار نوازش . خواستگاری نویسنده: اکرم حسین زاده-محمد احسان تقی زاده شناخت همسر . خواسته‏های عشق زندگی‏تان در اولویت هستند . خواهد . خـواهـید . خوب به نظر رسیدن و خوب نگاه کردن . پارسایی . پدیده . خوش . خوگاری . خوی . خیالباف . خیلی حسود . دارای صبر ایّوب . روحی . روز بیست و پنجم . روز بیست و دوم . روز بیست و سوم . روز بیست و ششم . روز بیست و نهم . روز بیست و هشتم . روز بیست و هفتم . روز بیستم . روز چهلم . روز سی و پنجم . روز سی و چهارم . روز سی و دوم . روز سی و سوم . روز سی و ششم . روز سی و نهم . روز سی و هشتم . روز سی و هفتم . روز سی و یکم . روز سی‏ام . روز شانزدهم . روز نوزدهم . روز هفدهم . روزه سکوت . روش . ریشه . زر . زمانی برای خوشبختی نویسنده:خجسته ناطق منبع:روزنامه قدس اگر قص . زن ابزار جسمی و مرد ابزار موفقیت است . زنان مجرد و مردان متاهل . زندگی . زندگی زناشویی . زوال . زود رنج . زیاده‎روى . دارد. . دامن . داستان پایان یک دوستی اینترنتی خاموش . داشت. . داشتن . در اینترنت چه سوءفاده هایی وجود دارد؟ . در مورد مردانی که طلاق گرفته اند عجله نکنید . درجات . درخت دوستی «داستان یک دوست » یکی از پرسش های مهم در باب دوستی . درخواست . دشمنى . دعای عشق برآورده می‏شود . دقت . دلایل ناسازگاری همسران جوان . دلسرد نشوید . دهد . دو اشتباه=دو اشتباه . دو دل . دو کلید طلایی . دوران . دوره ماهانه زنانه . دوست خوب دوستی است که... در جهان امروز وجود برخی از وسائل ارتبا . دوست یابی . دوست یابی (قسمت پنجم . دوست یابی (قسمت چهارم) . دوست یابی (قسمت سوم)تفاوت ها را جشن بگیریم . دوست یابی (قسمت ششم . دوست‌یابی به سبک ماهی‌ها چکیده: دوست‌یابی، به سبک ماهی‌ها، همان‌ . دوست، . اسلامی . اسلحه ای در جیب . اشتباهات رایج در زمان خواستگاری 1- انکار و یا نادیده گرفتن اطل . اشترنبرگ . اعتقاد . اعتیاد . اعمال . افراد . افراد سود جو در اینترنت . اقدامات دوستانه . اگر . انتخاب . انتشار . اندازه . اندوزی . اوّلاً . ای . ایجاد . ایده آل ها و برخوردهای بد . ایرونی . ایمان . ایمیل های مزاحم . ایمیل های مزاحم چیست؟ . استراتژی اغوا . استفاده بیشتر از زبان قراردادی . از تطبیق همسر تا زن ذلیلی . از نظر جسمی ضعیف . ازدواج و خانواده بدون شک تعاملات درون خانواده یکی از مهمترین عوا . ازدواج و دوستی های خیابانی . اساس مرد . اساسی . آداب دوستی با همکاران . آداب دوستی با همکاران آیا می‌دانستید نزدیک به 20 درصد از روابط . آداب دوستی را رعایت کنید . آداب رفاقت . آداب رفاقت نویسنده: آیةالله حسین مظاهری بحث ما در باره رفاقت . آرایش . آسیب ارتباط های اینترنتی در افراد متأهل . آسیب شناسی . آسیب شناسی تبلیغات اینترنتی . آسیب شناسی دوستی های خیابانی و پیامدهای آن . (تملق . ؛ . «داستان یک دوست » یکی از پرسش های مهم در باب دوستی آن است که: . 20 نکته کلیدی برای یک زندگی زناشویی سعادتمند . 40 چهره رفاقت . 45 . 6 دلیل برای دوست‌یابی در محل‌کار 1. ما تقریبا 220 روز از س . 6 راز شگرف دوست یابی دیل کارن معتقد است که شما می توانید طی دو . Love . Scale . Sternberg’s . Triangular . آثار سوء تبلیغات اینترنتی . آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی . آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی والدین و مسؤولان همیشه . آسیب‌شناسی رابطه بین دختر و پسر قبل از ازدواج . آسیب‎هایی . آموزش اختلاط . آن- . آن چه در دوستی مهم است ... . آنچه را دوست پسندد، نیکوست نویسنده:احمد حیدری ازدواج راه صحیح و . آیا شوهر می‌تواند در مقابل دیگران عیوب همسرش را بگوید؟ . آینده . آیین دوستی . ابتکار در قرارها . ابراز ناراحتی . اجتماعی . احترام . احساس آرامش می‌دهد . احکام کسانی که عشق گرفته اند!؟ نقل می کنند فردی که سرما خورده ب . احکام کسانی که عشق گرفته اند!؟ نقل می کنند فردی که سرما خورده ب . اخلاق . ادامه داستان: به زیبایی تمام، تام تونست با این فرمول سام را صمیم . پرهیز از مجادله . پسندد، . پسندیده . پوست و استخوان . پوشش زمستانی . پیامبرها الگوی عشق ورزی هستند . پیامد زندگی با همسر ایرادگیر . پیش نیازهای خواستگاری دوستان عزیز، ما سعی داریم در این مقاله شم . تأملی برآسیب‏شناسی دوستی ها . تا دلت بخواهد گاف . تاپ . تبلیغات هک موبایل چیست . تحصیل بعد از ازدواج . تحقیر . ترسو . ترویج .
 

>> بازدید امروز: 180
>> بازدید دیروز: 152
>> مجموع بازدیدها: 594519
» درباره من «

تکنیکهای دوست یابی، دوست خوب، دوست یابی

.::مرجع کد آهنگ::.

.::دریافت کد موزیک::.» پیوندهای روزانه «

گردنبند love 2 love
گردنبند مروارید عشق
ساعت طرح عشق [1]
تی شرت عشق
آینه دکوراتیو طرح عشق
ست کامل مروارید عشق
ساعت دیواری فانتزی عشق
شال عشق
ساعت طرح romance نماد عشق
دفتر خاطرات عشق [1]
ساعت طرح عشق
ساعت عاشقانه مچی آشوبم تویی [1]
cshop
هالیوودشاپ [1]
مطالب جذاب و خواندنی [68]
[آرشیو(18)]

» آرشیو مطالب «
یک دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
ویژگی های دوست خوب
دوستان خوب یک سری ویژگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می کن
یک دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
راهنمای برقراری ارتباط سالم با دیگران و دوست یابی
یک دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
اخلاق نیکو از ویژگی های یک دوست خوب است
ویژگیهای دوست خوب
دوسـتـان خـوب یـک سری ویژگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می
درک دوستی‎های ارزنده و تفکیک آن از دوستی‎های نامناسب
نقش دوست در زندگی جوان
دوســت و دوستـــــــــــی
نقش دوستان در شکل‏گیری شخصیت نوجوانان
آیین دوستی
رفقای ناباب از راه مانیتور وارد خانه می شوند
میانه‎روى در دوستى و دشمنى
چگونه به دوستان نزدیک بگوییم «نه»
دوست یابی
سخنان معصومان علیهم السلام (روش دوست یابی)
چگونه تفریح کنیم؟
دوست یابی به سبک ایرونی طنز
شیوه های دوست یابی
دستورالعمل قرآنی:شیوه دوست یابی
مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ
به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست
6 راز شگرف دوست یابی
آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی
آداب دوستی با همکاران
چه کنیم تا دوستی هایمان پایدار بماند
6 دلیل برای دوستیابی در محلکار
خانه دوست کجاست؟
تأثیر دوست
ملاک‏هاى دوست خوب
دوست از دیدگاه بزرگان
دوست یابی و اخلاق اجتماعی در روایات
دوست با ارزش از دیدگاه امام علی (علیه السلام)
آسیب های دوستی
آیا دیوانه وار عاشق هستید؟
تست عشق - چه قدر عاشق هستید؟ میزان عشق خود را بسنجید
شناخت شخصیت عشقی شما - تست عشق

» لوگوی وبلاگ «


» لینک دوستان «
لحظه های آبی( دلسروده های فضل ا... قاسمی)
شاعرانه
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
بهارانه
بلوچستان
قران
کارواش خانگی همه کاره جت مینی
هسته گیر آلبالو
دستگاه بادکش طبی بدن رفع خستگی و حجامت
آنلاین گلچین
عاشقان
اسپایکا
قدم بر چشم
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
چرخ خیاطی
فروش اینترنتی
دیار عاشقان
میرسالار
سورپرایز
أنّ الارض یرثها عبادی الصالحون
بهترین نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری
همنشین
مشاور
اسیرعشق
عاشق آسمونی
روانشناسی آیناز
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
فریازان (تویسرکان)...faryazan
امام مهدی (عج)
طراوت باران
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
کلبه عشق
دخی رپر
یادداشتها و برداشتها
جنون قلم
جهاد ادامه دارد...
شعر و پیامک و ...
عکس سرا- فقط عکس =کیلیپ=موزیک.
تیشه های اشک
فقط عاشق ها وارید شوند.................منامن
سلام آقاجان - خرید و فروش محصولات کشاورزی و عطاری ها
عکس های زیبا و دیدنی از دنیای پرندگان
❤ღنیلوفرهای آبیღ❤
گیاهان دارویی
سرزمین رویا
اصل 110، اصل ولایت فقیه (ولایت نیوز)
گلبرگ
تسنیـــــمــ.ــــــــ..ـــــــ
The best of the best
قافیه باران
یامهدی
من الغریب الی الحبیب
نور
مجموعه بیانات رهبر معظم
امیر محمد
عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
کامپیوتر و لوازم جانبی و نرم افزار آموزش
عمو همه چی دان
فتو بلاگ
نه/ دی/ هشتاد و هشت
ماه
پرسش مهر
تنهاترین عاشق
hamidsportcars
ســـــــــرزمـــــــیـــن آهــــــن
سرود عرش
کیمیا
تنهای غریب
نوری چایی_بیجار
* روان شناسی ** ** psycology *
خانه داری، گل آرایی، دوخت لباس زنانه و مردانه، تزیین منزل
تبادل نظر
وای ندیدید شما ا!!!!!!!

TAT ANJELINA
مجموعه مقالات رایانه MOGHALAT COMPUTER
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند) HADERBAD SHENASI
راه و راهنما
خط بارون
نبض شاهتور
آمرین به معروف و ناهیان از منکر
مقالات روان شناسی
کودکان استثنایی
بیستِ E بیستترین فروشگاه
بهترین ها برای ایرانیان
شناختی
روان شناسی کودکان استثنایی
بر و بچه های ارزشی
ALAKI
Sea of Love
یا غیاث المستغیثین - روز های آبی من
for you
مذهب عشق
پایگاه سایبری شهید حاج حفظ الله عابدینی
اتیسم
گوناگون و زیبا
روان شناسی کودک
امپراتوری هخامنشیان
برای خودم
عاشق دلباخته
هامون و تفتان
کتابخانه دیجیتال روانشناسی
جنبش قطره سرگشته
وباگی خالی از خنده
شوون بندرعباس چه خوش هسته
کتاب الکترونیکی
اسمون
روان شناسی
پنجره ای رو به خاطرات...
ایران در پیچ و خم تاریخ
عکس متحرک و انیمیشن حیوانات گیاهان کودکان بالن گوشی پرندگان
روبان اصفهانی(اموزش رایگان قدم به قدم هنرهای دستی باعکس)
پرسش مهر ... پیشرفت ،راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت چیست ؟
تنها
mled.parsiblog.com
این وبلاگو واسه عشقم ساختم (***VAHIDE***)
lovlyworld
حس4
دوستت دارم....توچی..
جاذبه
دوستت دارم
پراکلیتوس آمده
سایه
Best Friends 1375/2/29
فیلم، کارتون، سریال ایرانی، خارجی، موسیقی پاپ، کلاسیک
چه توا
طوفان در پرانتز
پرنسس خشگله عکس دانلود نرم افزار و بازی narmafzar gam aks
پرسش مهر 10
خدمات اینترنتی و حراج نرم افزار
نرم افزارهای تخصصی و موبایل و نرم افزارهای آموزشی تخصصی و موبایل
گالری لوازم آرایشی، بهداشتی
لوازم آرایشی و بهداشتی و ادکلن
پارس دانلود
سوپر لینکستان لیندا
گالری دستبند، انگشتر، گردنبند، سرویس، گوشواره
گالری نرم افزارهای مالی، اداری حسابداری و انبارداری
گالری بهترین نرم افزارهای سیستم عامل، طراحی گرافیک، برنامه نویسی
مقالات اختلالات رفتاری و روانی...
گالری بهترین بازیها و سرگرمیهای حادثه ای و فکری
پسران جوان
سیستم عامل، طراحی گرافیک و برنامه نویسی
غلط غولوت
گالری نرم افزارهای مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی، معماری، عمران
گالری آموزش زبان های انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی اسپانیایی
گالری نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی،کودک
گالری سریال ها، فیلم ها، کارتون های ایرانی و خارجی و نرم افزار
چهارراه
بهترین نرم افزارهای آموزشی زبان برای ایرانیان
کیتهای الکترونیکی،لوازم منزل، خودرو، موبایل،الکترونیکی
کتب الکترونیک، مجلات روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، فنی، مهندسی،
بهترین دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواربرای ایرانیان
سوپر لینک خشگل دختر
بهترین نرم افزارهای بازی سرگرمی،حادثه ای، اتومبیلرانی،فکری، ورزش
گالری بهترین نرم افزار، کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
بهترین نرم افزار زبان های خارجی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی
بهترین های نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی
بهترین نرم افزارموبایلهای سامسونگ، سونی اریکسون، موتورلا، نوکیا
میعادگاه
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
بهترین لوازم منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
گالری بهترین دستبند، انگشتر، گردنبند، سرویس، گوشواره
وقت اضافه
بهترین های نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری برای ایرانیان
گالری بهترین لوازم آرایشی، لاغری، بهداشتی، عطر، ادکلن
گالری بهترین نرم افزارهای بازی سرگرمی،حادثه ای، اتومبیلرانی،فکری
نرم افزارهای کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
جکستان . عکاسخانه
گالری نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی
نرم افزار موبایل نوکیا، سونی اریکسون، موتورلا،
خطوط شکسته ی یک ذهن
گالری بهترین نرم افزار آموزش زبان های انگلیسی
نرم افزار زبان های خارجی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی اسپانیایی
w x y z * دبلیو ایکس وای ضد * کد
گالری بهترین ها در رنگین کمان
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
boygirl
مرد جوان
پایگاه عکس و پیامک و دانلود بازی و نرم افزار
فروشگاه کتب روانشناسی، اسلامی، ایران شناسی وسیستم عامل
لوازم خانگی و اثاثیه منزل و لوازم آشپزی
کتاب، مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه، شعر، داستان
دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواره، زیورآلات
نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری،
لوازم بهداشتی آرایشی،عطر ، آدکلن ، لوازم لاغری و کرم
نرم افزار کامپیوتر سیستم عامل، انیمیشن، طراحی گرافیک
نرم افزار کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی، معماری، عم
فروشگاه نرم افزارهای نوکیاو موتورلا و سونی اریکسون و سامسونگ
فروشگاه نرم افزارهای گرافیکی و سرگرمی و بازی
نرم افزارهای میکس مونتاژ و آموزشی میکس مونتاژ
پوشاک & تی شرت دخترانه پسرانه استین کوتاه و بلند & ژاکت
معماری وشهر سازی
!!!نگاتیو
دخترک کوچک تنها
سکوت نیمه شب
کوچک های بزرگ
دهکده مجازی ...
دختر غریب
دانلود سانسور نشده های سریال افسانه جومونگ
پرسش مهر . ...... چگونه خدمتگذار خوبی باشیم
رویای معین
عکاسخانه
عکس های توپ گلها همه آفتاب گردانند
جک جک جکستان
پیچیدگی سکوت

گرانبهاترین کالا در گرانترین فروشگاه، بهترین خرید بهترین یادگاری
کالای بیستِ بیست در فروشگاه بیست وای بیست
فرهنگی هنری، عکس، مدل لباس، مانتو، ژاکت، سارافون دخترانه و زنانه
بهترین نرم افزارهای سیستم عامل، طراحی گرافیک و برنامه نویسی
گالری لوازم منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
گالری بهترین کتب مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه
بهترین ها برای ایرانیان
بهترین ها برای ایرانیان
کلاهبردران، معرفی کلاهبرداران و شیادان و شگردها و شماره تلفن شان
گالری بهترین ها
سلولهای بنیادین، شبیه سازی،نانو ت
آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی
آموزش زبان های خارجی و قواعد و گرامر زبان
مقالات مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
راهنما
نرم افزارهای آموزشی زبان برای ایرانیان
خود کنترلی
چـــــاوش ( اعتراضی که شاید به گوش برسد )
خنده بازار
آرایشگری و زیبایی و بهداشت پوست
سوالات کنکور دکتری
انجام پروژه های دانشجویی برای دانشجویان کنترل
فروش دستگاه دلمه پیچ, فروش دستگاه دولمه پیچ
ذرت دانه کن
ساعت مچی در استایل مار کبری
کلاه بافتنی
وبلاگ شخصی محمد
فریاد
نمونه سوالات پیش دانشگاهی و متوسطه رشته های ریاضی، تجربی، انسانی
مدرن
سروش مارکت
دیجی بازار
مطی جون
پد ضد عرق Underarm shild
همه چی داره(گوناگون)
فروشگاه سی گل
دیجی فروش
مهدویت
دلداده

» صفحات اختصاصی «

» لوگوی لینک دوستان «


» طراح قالب «