سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
تکنیکهای دوست یابی، دوست خوب، دوست یابی
 
 
هر چیزی کمیاب گردد عزیزتر می شود، جز دانش که هر چه فراوان گردد گرامی تر شود . [امام علی علیه السلام] 
»» چه کسى را باید به دوستى برگزید؟

 

4) چه کسى را باید به دوستى برگزید؟

دوسـت شریک زندگى است . او در انسان مانند روح در بدن جریان و تاثیر دارد, وى آیینه اى است کـه خوبیها و بدیهاى آدمى در آن منعکس مى شود . چنان که پیامبر خدا(ص )فرموده است : انسان آیینه دوست خویش است که هر گونه اذیت و آزار از او دورمى کند. دوسـت جایگاه اسرار و خاستگاه آرزوهاست از این رو لازم است خوشرفتار, خوش نیت , پاکنهاد و از صـفـات خـوب بـرخـوردار باشد تا دوست وى به وسیله او هدایت شود وبه او تاسى کند, چه تاثیر دوسـت بـسـیار زیاد است و گزافه نیست اگر بگویم : دوست مطلق بزرگترین مؤثر در زندگى انـسـان و تشکیل دهنده چگونگى اوست .
و اى بسا شخص شایسته اى که در نفوس یاران و دوستان خـود نـفـوذ و تـاثـیـر کرده و آنها نیز در زمره افرادصالح و شایسته درآمده اند . همچنین بسا فرد نـاشـایـست که بر اثر نفوذ در همنشینان ودوستان خویش آنها نیز ناصالح و ناشایست شده اند . این مـوضـوع امـرى ثابت و غیر قابل تردید است و واقعیت و وجدان و مشاهده آن را تایید و رخدادهاى بسیار در هر زمان ومکان آن را اثبات و اندیشمندان گذشته و حال بر آن تصریح کرده اند.
این امر به سبب اهمیت و تاثیر فوق العاده اى که در زندگى انسان از نظر سعادت و شقاوت او دارد درباره آن نصوص بسیارى از پیامبر گرامى (ص ) و ائمه اهل بیت (ع ) به ما رسیده است که مردم را ترغیب مى کند شایستگان و مخلصان را به دوستى برگزینند و ازهمنشینى و رفاقت با بزهکاران و فسادگران بپرهیزند.
پیامبر گرامى (ص ) و ائمه (ع ) در این باره به ترغیب و تحذیر اکتفاء نفرموده بلکه صفاتى راکه براى دوسـت شـایـسـتـه لازم اسـت بـیان و روشن کرده اند که چه کسى سزاوار رفاقت ودوستى است همچنین صفات همنشین بد و کسى را که لازم است انسان از او دورى وکناره گیرى کند توضیح داده انـد .
احـادیثى که در این باره وارد شده بسیار زیاد است که نمى توان آنها را شماره کرد و یا در ایـن مـخـتـصـر مورد بررسى قرار داد, لیکن ما به اندازه اى از آن احادیث نقل مى کنیم که بتوانیم تصویرى از دوست شایسته را ارائه بدهیم تا او را جستجو کرده و به دوستى برگزینیم , و دوست بد و ناشایست را نشان بدهیم تا ازاو دورى جسته و پرهیز کنیم : پـیـامبر بزرگوار(ص ) فرموده است : از دانشمندان بپرسید و با حکیمان گفتگو کنید و بافقیران همنشین شوید. این دستور براى آن است که پرسش از دانشمندان سبب تهذیب نفس و پاکیزگى عقل , وگفتگو با حکیمان و خردمندان موجب روشنى فکر, و همنشینى با فقرا, باعث سرکوبى نفس است .
امیرمؤمنان (ع ) فرموده است : بدانید همنشینى با دانشمند و پیروى از او آیینى است که باید بدان پـایـبـنـد بود, فرمانبردارى از او وسیله کسب حسنات و محو سیئات و اندوخته اى براى مؤمنان و بـلندى منزلت آنان در حال زندگى و مرگ آنها و سبب آن است که مؤمن به هنگام مرگ به نیکى یاد شود.
نـیـز فـرموده است : جز با خردمند پرهیزگار معاشرت مکن , و جز با دانشمندان پاکدل همنشین مباش , و راز خود را تنها به مؤمن وفادار بسپار. امـام زیـن العابدین (ع ) فرموده است : محفل صالحان و شایستگان سبب هدایت و صلاح ,و آداب و رفتار دانشمندان موجب افزایش خرد است. امـام صـادق (ع ) فـرمـوده است : هر کس در کار سفیهان و نابخردان مداخله کند حقیر وکوچک مى شود و کسى که با دانشمندان معاشرت کند بزرگ و محترم مى گردد. از این رو لقمان فرزندش را تشویق مى کند که با دانشمندان همنشینى و معاشرت کند تا ازاین راه دانـشى سودبخش و تربیتى برجسته و شرافتى بزرگ به دست آورد . او به فرزندش پند مى دهد که اى پسرک من با دانشمندان همنشین باش , و در برابر آنها زانو بزن چه دلها با شنیدن حکمت زنده مى شود چنان که زمین مرده با بارانهاى تند زندگى را از سرمیگیرد. نیز لقمان به او گفته است : کسى که در جاهاى بد وارد شود متهم مى گردد, و کسى که بارفیق بد معاشرت کند سالم نمى ماند, و آن که با دانشمندان همنشینى کند سود مى برد.هرگاه نتوانى بـا دانـشـمـنـدان و حـکـیمان همنشین باشى بر توست با دیگر مردم که صالح وپرهیزگار باشند مـعـاشـرت کنى چه آنها براى تو در سختیها پناهگاه و در آسودگى و رفاه زیب و زیورند چنان که پیامبر خدا(ص ) فرموده است : بر شما باد به دوستان راستین چه آنها براى شما به هنگام رفاه زیور و در وقت بلا پناه و مانع اند. نـیـز پـیـامـبـر خـدا(ص ) در وصـیـت خود به ابن مسعود فرموده است : باید همنشینانت نیکان ودوسـتـانـت پـرهیزگاران پارسا باشند .

چه خداوند متعال در کتابش فرموده است : (الاخلاءیومئذ بـعـضـهـم لبعض عدو الا المتقین ).
و در وصیت خود به اباذر فرموده است : اى اباذر جز با مؤمن دوستى مکن.
نـیـز فـرمـوده اسـت : خـوشبخت ترین مردم کسى است که با مردم بلندنظر و بزرگوارمعاشرت کند.
نیز: هر گاه مردى را دیدید که در دنیا زهد به او داده شده به او تقرب جویید چه او القاى حکمت مى کند.
نـیز: تنها با کسى همنشینى کنید که شما را از پنج چیز به پنج چیز فرا مى خواند: از شک به یقین , از خـودبـرتـربـیـنـى بـه فروتنى , از دشمنى به دوستى , از ریاکارى به اخلاص و ازمحبت دنیا به زهد.
نـیـز: هر کس با مردم دادوستد کند و به آنها ستم نورزد, و با آنها سخن گوید و دروغ نگوید, و به آنـها وعده دهد و تخلف نکند او از کسانى است که جوانمردیش کامل وعدالتش آشکار و برادریش واجب است .
از آن حـضرت پرسش شد کدام همنشین افضل است ؟
فرمود: کسى که هر گاه (نیازت را) اظهار کنى یاریت کند, و اگر فراموش کرده باشى به یادت آورد.
امیرمؤمنان (ع ) فرموده است : معاشرت با خردمندان موجب اصلاح اخلاق است. نیز: با اهل فضیلت معاشرت کن تا برترى یابى .
نیز: همنشینى با خردمندان شرافت را مى افزاید نیز: دوستى با نیکان موجب شرف و رفاقت با بدان باعث تلف و نابودى است. نیز: با نیکان رفاقت کن تا از بدان ایمن باشى . نیز: بهترین یاران کسى است که تو را به راه خیر و نیکى راهنمایى کند. نیز: همنشین نیکوکاران باش تا از آنان باشى , و از بدکاران دورى کن تا از آنها جداباشى .
نیز: رفاقت با سعادتمندان موجب سعادت آدمى مى شود. نیز: بر تو باکى نیست که با خردمند رفاقت کنى هرچند از نظر کرم و بخشش او را درخور ستایش نـدانـى لـیکن تو از خرد او سودگیر و از خویهاى بد او خود را نگهدار .
ورفاقت با انسان بخشنده و بـزرگـوار را فرومگذار هرچند از خرد او سود نبرى ولیکن تو ازبخشندگى او و خرد خودت سود برگیر. نیز: همنشین خوب غنیمت و همنشین بد شیطان است . نـیـز: در وصـیت خود به محمدبن ابى بکر فرموده است : باید شایستگان و نیکوکاران دوستانت و بدکاران و خیانتکاران دشمنانت باشند, چه من محبوبترین دوستانم آنانى هستند که بیشتر خدا را یاد مى کنند و ترس آنها از او بیشتر است. امـام حـسـن سـبط(ع ) در وصیت خود به جنادة بن امیه فرموده است : هرگاه نیازمندى تو رابه رفـاقت با کسانى مایل سازد با کسى مصاحبت کن که هرگاه با او رفاقت کنى زیورت , واگر او را خـدمـت کـنـى نـگهدارت , و اگر از او کمک بخواهى کمک گارت باشد, و هرگاه سخن گویى تـصـدیقت کند, و اگر یورش برى پشتیبانت باشد, و اگر بخواهى بخشش کنى تو را کمک کند, و اگر رخنه اى در کارت پدید آید آن را مسدود سازد, و اگر کار نیکى ازتو بیند آن را بر زبان آورد, و اگـر از او چـیـزى بـخـواهـى بـه تو بخشد, اگر خاموشى گزینى اوآغاز سخن کند, اگر حادثه نـاگوارى برایت روى دهد با تو همدردى و مواسات کند, همان کسى که بدى و ستم و آزارى از او به تو نمى رسد, و بر اثر او راهها بر تو مشتبه نمى گردد,و در برابر حقایق امور تو را خوار نمى سازد, و اگر در حال تقسیم چیزى نزاعى میان شمااتفاق افتد تو را بر خودش ترجیح دهد . امام زین العابدین (ع ) فرموده است : همنشینى با نیکان انسان را به نیکى فرامى خواند.
امـام بـاقـر(ع ) فـرمـوده اسـت : اگـر بخواهى بدانى که آیا در تو خیرى است به دلت بنگرچنانچه مـطیعان خدا را دوست و اهل معصیت را دشمن مى دارى به یقین در تو خیرى است . خداوند تو را دوسـت مى دارد . و اگر اهل طاعت را دشمن و معصیت کاران رادوست دارى بى شک در تو خیرى نـیـسـت و خـداونـد تـو را دشـمـن مـى دارد چـه انسان باکسى محشور مى شود که او را دوست مى دارد. نـیز فرموده است : با حکمت ترین مردم کسى است که از نادانان بگریزد, وسعادتمندترین مردم آن کـه بـا افراد کریم و بزرگوار همنشین شود, و خردمندترین مردم کسى است که در مدارا با مردم استوارتر باشد. امام صادق (ع ) فرموده است : همنشینى با دینداران موجب شرف دنیا و آخرت است . نـیـز: بر تو باد به داشتن دوستان راستین چه آنان به هنگام آسودگى و رفاه ذخیره اند و دروقت سختى و بلا سنگر و سپرند و در گفتار خود با کسانى مشورت کن که از خداى ترسند, و دوستانت را به اندازه تقواى آنها دوست بدار نیز: با کسى دوستى کن که زینت تو باشد, و با کسى که تو زینت او باشى دوستى مکن .
اکـنـون اى خـواننده عزیز! بنگر چگونه ائمه اهل بیت (ع ) کسى را که لازم است با او دوستى کنى و دوستى را که سزاوار است با او رفاقت داشته باشى برایت تصویر کرده اند وچگونه نشانه ها و صفات او را توضیح داده اند تا در کار خود بینا و آگاه بوده و در دین خویش داراى بصیرت و بینش باشى , چـه آنـان بـه یـقین مى دانند که دوست صالح وشایسته هم در زندگى و هم به هنگام مرگ و در آخرت برایت سودمند است .
امـا سـود او در ایـام زنـدگـى آن اسـت که وى در سختیها یاور تو, و در رویدادهاى ناگوار پناه و پـشـتـیبان تو, و در راه خیر رهنما و در برابر دشمنان یار و همراه توست چنان که پیامبرخدا(ص ) فـرمـوده اسـت : بـر تو باد به داشتن دوستان راستین که به هنگام آسایش و رفاه زینت و در وقت سـخـتى و بلا, پناه تو هستند.
و نیز امام صادق (ع ) فرموده است : انسان با داشتن دوستان کثرت و فزونى مى یابد. و نیز فرموده است : بر شما باد به داشتن دوستان راستین چه آنها به هنگام آسایش و رفاه ذخیره اند و در وقت سختى و بلا,سپر و سنگرند. امـا به هنگام مرگت آنان بیدرنگ ظاهر و نزد تو حاضر مى شوند چنان که پیامبر خدا(ص )فرموده است : بنگرید با چه کسى گفتگو مى کنید چه هیچ کس نیست جز این که درهنگامى که مرگ بر او فـرود مى آید دوستان دینى او برایش مجسم مى شوند اگر یاران اونیکانند نیک و اگر بدانند بد تـجـسـم مـى یـابـنـد, و هـیچ کس نمى میرد جز این که به هنگام مرگش من در نظرش مجسم مى شوم . امـا در آخـرت آنـان تو را در پیشگاه خداوند شفاعت خواهند کرد . چنان که امام صادق (ع )فرموده اسـت : دوسـتـان بسیار به دست آورید چه براى هر مؤمن شفاعتى است . وهنگامى که دوزخیان مـى بـیـنـنـد مـؤمـنـان براى یکدیگر شفاعت مى کنند مى گویند: فمالنامن شافعین ولاصدیق حمیم . امـام رضـا(ع ) فرموده است : کسى که یک برادر دینى براى خود فراهم کند غرفه اى دربهشت به دست آورده است. از آنـچـه گـذشـت دانسته شد دوست صالح و شایسته اى که انسان را در همه ادوار و احوال سود مى رساند چه کسى است اینک اى برادر مسلمان با ما همگام باش تا به آن همنشین بدى که واجب اسـت همچون گریز از شیر و فرار از دشمن و پرهیز از بیمار از او بگریزى تو را آگاه کنم زیرا او از همه سو به تو زیان مى رساند.
از جمله آن که : 1- در شهرت و آوازه مؤثر واقع مى شود و شک و تردید را درباره ات برمى انگیزد زیراتو به او شناخته و بـه او نـسـبت داده مى شوى . چنان که امیرمؤمنان على بن ابى طالب (ع )فرموده است : زینهار از همنشین بد چه تو به او شناخته مى شوى. نیز فرموده است : با کسى که عیبهاى مردم را بازگو مى کند همنشین مباش تا از شک کنندگان به شمار آیى و با فاجر و بدکار رفاقت مکن تا متهم دیده شوى . امـام حسین (ع ) فرموده است : همنشینى با فرومایگان شر و مجالست با فاسقان و بدکاران موجب برانگیختن شک است. امـام صـادق (ع ) فرموده است : با بدعتگذاران مصاحبت نکنید تا در نظر مردم یکى از آنهابه شمار نـیـایـیـد, پـیـامـبـر خـدا(ص ) فـرمـوده است : انسان بر آیین دوست و همنشین خویش است. 2- مـمکن است خداوند بر دوست تو خشم خود را نازل کند و به سبب همنشینى ونزدیکى تو با او عـذاب خـداوند تو را نیز فراگیرد چنان که امام موسى بن جعفر(ع ) به مردى فرمود: چرا تو را در نـزد عـبـدالـرحـمـان بن یعقوب مى بینم ؟, عرض کرد او خالوى من است , فرمود: او درباره خدا گـفـتـارى بـس نـادرست دارد, خداوند را که هرگز به وصف درنمى آید توصیف مى کند, یا با او بنشین و ما را و یا با ما بنشین و او را ترک کن . عرض کرد: او هر چه مى خواهد مى گوید آیا هرگاه آنـچـه را او مى گوید نگویم و بدان معتقدنباشم از بابت او گناهى بر من است , امام (ع ) فرمود: آیا نمى ترسى بلایى نازل شود و همه شما را فراگیرد.
3- او افـکـار و اخـلاق شـمـا را دگرگون مى کند و بر دین و اعتقادات شما تاثیر مى گذارد,بسا مردى که قربانى اقران و همنشینان خود شده و درنتیجه با روش آنها سازگار و بااندیشه هاى آنها دمـسـاز گـردیده و اخلاق و رفتار آنها را در پیش گرفته است , از این روپیامبر خدا(ص ) فرموده اسـت : انـسـان بـر آیـیـن دوسـت خویش است پس هر یک از شماباید بنگرد با چه کسى دوستى مى کند. امیرمؤمنان (ع ) فرموده است : همانا همنشین بد همنشین خود را دگرگون مى کند. امام باقر(ع ) فرموده است : کسى که با رفیق بد همنشین مى شود سالم نمى ماند.
امام صادق (ع ) فرموده است : و کسى که از دوستى با احمق دورى نمى ورزد بزودى اخلاق او را فرا مى گیرد.
نیز: با فاجر و بدکار رفاقت مکن چه او فجور و کردار بد خود را به تومى آموزد. نیز: بپرهیزید از همنشینى با اهل دنیا چه در آن , دین شما از میان مى رود. نیز: همنشین شایسته و همنشین بد, مانند دارنده پتک و دمنده دم آهنگرى است ,دارنده مشک یا آن را بـه تـو مـى دهد و یا آن را از او مى خرى و یا از بوى خوش آن بهره مندمى شوى. اما دمنده دم آهنگرى یا جامه ات را مى سوزاند و یا از او بوى گندى مى یابى . امیرمؤمنان (ع ) فرموده است :
گمراه شد آن که به اشرار اعتماد کرد. نـیـز: بـا احـمـق هـمـنـشـیـن مـشـو چـه او کـردارش را براى تو مى آراید و دوست دارد مانند اوباشى. نـیز: با دنیادوستان همنشینى مکن , چه اگر نادار باشى تو را اندک شمارند و اگر داراباشى به تو حسد ورزند. نیز: تباهى اخلاق آمیزش یا سفیهان و نابخردان است . نیز: دوست آدم نادان در معرض هلاکت است . نیز: با بى خرد همنشینى مکن. نیز: تا مى توانى از فرومایه احمق بگریز. نیز: دشمن دانا بهتر از همنشین احمق است . نیز: همنشینى با هوسبازان قرآن را از یاد مى برد و شیطان را حاضر مى گرداند.
نـیـز: حـق را بـگـو, و بـه پرهیزگاران تقرب جو, و از فاسقان دورى , و از منافقان پرهیز کن , وبا خیانتکاران همنشینى مکن. نـیـز: مـسـلـمان باید از دوستى با دروغگو دورى جوید چه او دروغ مى گوید تا آن جا که هرگاه راست بگوید از او باور نمى شود. آز آن حـضـرت پرسش شد: کدام رفیق بدتر است ؟ فرمود: کسى که نافرمانى خداوند رادرنظر تو بیاراید.
به کمیل بن زیاد نخعى فرمود: اى کمیل ! در همه احوال حق را بگو, پرهیزگاران را یاورباش و از فاسقان دورى گزین . اى کمیل ! از منافقان اجتناب کن و با خیانتکاران همنشین مباش . اى کمیل ! بـاکـى نیست که بدانى دوست تو در باطن کیست . اى کمیل ! برادر توکیست ؟ برادرت کسى است که در هنگام سختى تو را تنها نگذارد, و اگر لغزشى کنى دست از حمایت تو باز ندارد, و چون از او پرسش کنى تو را فریب ندهد. على (ع ) برفراز منبر کوفه ضمن خطبه خود فرمود: اى گروه مسلمانان ! مسلمان باید بامسلمان دوسـتـى کـند و با فاجر و احمق و دروغگو رفاقت نکند, چه فاجر و بدکار کردار بدخود را براى تو مـى آراید, و تو را به ارتکاب نظیر آن تشویق مى کند, و در امر دین ودنیایت به تو کمک نمى کند, و آمد و شد او نزد تو برایت ننگ و رسوایى است .
اما احمق از راهنمایى فرمانبردارى نمى کند, و نمى تواند بدى را از تو دور گرداند, و بسابخواهد به تو سود رساند در حالى که به تو ضرر مى رساند, دوریش بهتر از نزدیکى , وخاموشیش بهتر از سخن گفتن و مرگش بهتر از زنده بودن اوست . امـا دروغـگو هرگز به تو سود نمى رساند و اسباب دشمنى برایت فراهم مى سازد, و کینه ات را در دلـها فراهم مى کند و راز تو را آشکار مى گرداند, و وقایع برخى از مردم را براى برخى دیگر بازگو مى کند.
آن حـضـرت بـه فـرزندش امام حسن (ع ) مى فرماید: اى فرزندم ! از دوستى با احمق بپرهیزچه او مى خواهد به تو سود رساند لیکن به تو ضرر مى رساند . و از دوستى با بخیل دورى کن زیرا او آنچه را که از هرچیز دیگر بدان محتاجترى از دسترس تو دور مى گرداند . و ازدوستى با فاجر بپرهیز چه او تو را در برابر اندک چیزى مى فروشد .
و زینهار از دوستى بادورغگو چه او همچون سراب است , دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور نشان مى دهد.
نیز فرموده است : مسلمان باید از دوستى با سه کس دورى کند: فاجر, احمق ودروغگو. امـا فـاجـر و بدکار:
عمل خود را برایت مى آراید و دوست دارد تو هم مانند او باشى , و درامر دین و آخـرت بـه تو کمک نمى کند همنشینى او همراه با بدرفتارى و خشونت و وروداو بر تو مایه ننگ و رسوایى توست . اما احمق : او هرگز تو را به کار خوبى راهنمایى نمى کند, و امیدى به او نیست که بدى را ازتو دور سـازد هـر چند در این راه بکوشد, و بسا که بخواهد به تو سود رساند لیکن ضررمى رساند از این رو مرگش بهتر از زندگى و خاموشیش بهتر از سخن گفتن و دوریش بهتراز نزدیکى مى باشد.
امـا دروغـگـو: تو با او هرگز زندگى گوارایى نخواهى داشت , وى پیوسته امور تو را براى دیگران نـقـل و اوضـاع دیـگـران را بـرایت بازگو مى کند تا آن جا که اگر سخن راستى بگویدکسى باور نـمـى کـنـد, مردم را به دشمنى با یکدیگر تشویق مى کند و کینه در دلها پدیدمى آورد . بنابراین از خداوند بترسید و درباره خود بیندیشید.
ابیات زیر به آن حضرت منسوب است :
فلا تصحب اخاالجهل ----- و ایاک و ایاه
فکم من جاهل اردى ----- حکیما حین آخاه
یقاس المرء بالمرء ----- اذا ما هو ماشاه
وللمرء من المرء ----- مقاییس و اشباه
و للقلب على القلب ----- دلیل حین یلقاه
از امام باقر(ع ) نقل شده که فرموده است :
پدرم على بن الحسین (ع ) به من گفت : بنگر باپنج تن همنشینى نکنى و با آنها سخن نگویى و در هیچ راهى آنها را همراهى نکنى .
گفتم :اى پدر! آنها چه کـسـانى هستند؟
به من آنان را بشناسان .
فرمود: بپرهیز از همنشینى بادروغگو چه او مانند سراب دور را بـه تـو نـزدیک و نزدیک را به تو دور نشان مى دهد .
وزنهار از رفاقت با فاسق , زیرا او تو را به لقمه اى یا به کمتر از آن مى فروشد .
و بپرهیز ازرفاقت با بخیل چه او تو را با مال خود در سخت ترین نیازى که پیدا مى کنى یارى نمى کند.و بپرهیز از رفاقت با احمق زیرا او مى خواهد به تو سود رساند لـیکن به تو ضررمى رساند .
و زنهار از مصاحبت با قطع کننده رحم چه من او را در سه جا از کتاب خـدامـلـعـون یـافـتـم .
خـداونـد فـرمـوده است : فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الا رض وتـقطعواارحامکم اولئک الذین لعنهم اللّه فاصمهم واعمى اءبصارهم.
و نیز فرموده است : الذین ینقضون عهداللّه من بعد میثاقه ویقطعون ما امر اللّه به ان یوصل ویفسدون فی الا رض اولئک لـهـم الـلـعـنـة ولـهـم سـوء الـدار.
و نـیـز فرموده است : الذین ینقضون عهداللّه من بعد مـیـثـاقـه ویـقـطـعـون مـا امـر اللّه بـه ان یـوصـل ویـفـسـدون فـی الا رض اولـئک هـم الخاسرون.
نـیز فرموده است : بپرهیز از همنشین با گنهکاران و کمک به ستمگران و همسایگى بافاسقان , از فتنه آنها برحذر باش و از فضاى آنها دورى کن .
نیز امام باقر(ع ) فرموده است : با چهار تن همنشینى و دوستى مکن : احمق , بخیل , ترسو ودروغگو.
امـا احـمـق : او مـى خـواهـد بـه تو سود رساند لیکن زیان مى رساند .
بخیل : از تو مى گیرد و به تو نـمـى دهـد . تـرسو: از تو و از پدر و مادرش مى گریزد . و دروغگو: اگر هم راست بگویدکسى باور نمى کند. امـام صـادق (ع ) فـرمـوده اسـت : بـپـرهیز از دوستى با احمق زیرا خوشترین حالت تو از ناحیه او نزدیکترین چیزى است به آنچه تو را بد حال مى سازد. نـیـز: با پنج تن همنشین مباش : دروغگو: زیرا تو پیوسته از سوى او در معرض فریبى , چه او مانند سراب است دور را نزدیک و نزدیک را دور مى نمایاند . و احمق :
زیرا تو از اوایمن نیستى , مى خواهد به تو سود رساند لیکن زیان مى رساند . و بخیل : چه اوضروریترین چیزى را که بدان نیازمندى از تو دریغ مى دارد . و ترسو: با تو به سلامت رفتار مى کند لیکن در هنگام سختى مى گریزد, و فاسق : تو را در برابر لقمه اى یا کمتر ازآن مى فروشد. نـیـز:
با فاجر و بدکار همنشین مباش تا او را به راز خود آگاه کنى و در کار خود با آنانى مشورت کن که از خداوند مى ترسند. نـیـز: از معاشرت با دنیا دوستان بپرهیزید چه در آن دین خود را از دست مى دهید و به دنبال آن دچـار نـفـاق خـواهـیـد شـد, و ایـن دردى زشـت و منفور ا ست که بهبودى ناپذیراست و موجب سخت دلى و سلب خشوع و فروتنى است .
نیز: سه چیز است که بر هر انسانى لازم است از آنها دورى کند: همنشینى با اشرار,گفتگو با زنان و نشستن با بدعتگذاران. نـیـز: زنـهـار از ایـن کـه بـا فـرومـایـگـان و سـفـلـگان معاشرت کنى چه از سفلگان خیرى به دست نمى آید. نـیـز: بـا احمق مشورت مکن , و از دروغگو یارى مخواه , و به دوستى انسان ملول اعتمادمکن چه دروغـگـو دور را بـه تـو نزدیک و نزدیک را به تو دور نشان مى دهد . و احمق به خاطر تو خود را به زحـمـت مـى انـدازد لیکن به آنچه مى خواهى دست نمى یابد . و انسان ملول در آن جا که بیشترین اعتماد را به او دارى تو را یارى نمى کند و در آن حال که بیشترین پیوند را با او برقرار مى کنى از تو مى برد. نـیـز بـه اصـحـاب خـود فرمود:
چه چیزى شما را باز مى دارد در هنگامى که از یکى از آنان (اهل خلاف ) چیزى به شما مى رسد که موجب ناخشنودى شما و آزار ماست بر او واردشوید و او را توبیخ و سرزنش کنید, و به طور مؤثر با او سخن گویید.
یـکـى از آنان گفت : قربانت شوم , هرگاه از ما نپذیرند, فرمود: از آنها دورى کنید و ازشرکت در مجالس آنها بپرهیزید. نـیـز به آنان فرمود: کاش هنگامى که از آن مرد چیزى به شما برسد نزد او بروید و به اوبگویید: اى فـلان یـا از مـا دورى و کـناره گیرى کن و یا از این اعمال دست بازدار, درصورتى که خوددارى نکرد, از او دورى کنید.
شـک نـیـسـت کـه کناره گیرى از مردم بهتر از آمیزش با بدان و همنشینى با نابخردانى است که سـمـوم کشنده خود را در میان بستگان و نزدیکان خود پخش مى کنند, آنها دشمنند وباید از آنها برحذر بود قاتلهم اللّه ا نى یوفکون .
از ایـن رو امـام موسى بن جعفر(ع ) فرموده است : بپرهیز از آمیزش با مردم و انس با آنان مگر آن که در مـیـان آنان خردمند و امین یابى در این صورت با آنها انس بگیر و از غیر آنان بگریز همان گونه که از جانوران درنده مى گریزى . امیرمؤمنان (ع ) فرموده است : باید انس تو به تنهایى بیشتر از همنشینى با بدان باشد. ابـوذر (رض ) از هـمـیـن مـنـبع فیاض سیراب شده و گفته است : تنهایى بهتر از همنشین بد,و همنشین شایسته بهتر از تنهایى است . یکى از شاعران این معنا را در این دو بیت آورده است :
وحدة الانسان خیر ----- من جلیس السوء عنده
و جلیس الصدق خیر ----- من جلوس المرء وحده
از عیسى (ع ) نقل شده که فرموده است : با نفرت از گنهکاران دوستى خود را به خدا نشان دهید, و با دورى از آنها به خداوند تقرب جویید و خشنودى خدا را در خشم آنهابخواهید. قرآن کریم که قانون اساسى اسلام است بدین امر تصریح کرده و فرموده است : لاتجدقوما یؤمنون بـاللّه والـیـوم الاخـر یـوادون مـن حـاد اللّه ورسـولـه ولـو کـانـوا آبـاءهـم او ابناءهم اواخوانهم او عشیرتهم.
و نیز: فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاة الدنیا.
یکى از شاعران گفته است :
صاحب اخاثقة تخطى بصحبته ----- فالطبع مکتسب من کل مصحوب
کالریح آخذة مما تمر به ----- نتنا من النتن او طیبا من الطیب
دیگرى گفته است :
اذا کنت فی قوم فصاحب خیارهم ----- ولا تصحب الاردى فتردى مع الردی
عن المرء لاتسال وسل عن قرینه ----- فکل قرین بالمقارن یقتدى
منابع :
قرآن کریم , کتاب جاوید خداوند.
نهج البلاغه , امام امیرالمؤمنین (ع ).
رساله حقوق , امام زین العابدین (ع ) عیون اخبارالرضا(ع ), شیخ صدوق .
مصادقة الاخوان , شیخ صدوق .
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال , شیخ صدوق .
بحارالانوار, مجلسى .
مکارم الاخلاق , ابى نصرحسن طوسى .
مشکاة الانوار, ابى الفضل على طبرسى .
کنز الفوائد, کراجکى .جامع السعادات , نراقى .
احیاء العلوم , غزالى .
ارشاد القلوب , دیلمى .
جامع الاحادیث , ابى محمد قمى .
وافى , ملامحسن فیض .
تحف العقول , ابى محمد حسن حرانى الصداقة والصدیق , ابى حیان توحیدى .
کشف الغمة , ابى الفتح اربلى .
مجمع البحرین , شیخ فخرالدین طریحى .
المواعظ العددیة , سید محمد حسینى عاملى .
الدرر اللامعه , سید محمد باقر موحدابطحى .
الاصول الستة عشر, گروهى از دانشمندان .
خصائص الشیعة , سید محمد مهدى قزوینى .
اعیان الشیعة , سید محمد امین .
انیس النفس , شیخ نظرعلى حائرى .
جوامع الاداب , شیخ جمال الدین دمشقى .
لباب الاداب , اسامة بن منقذ.
الاخلاق والواجبات , شیخ عبدالقادر غربى .
الامام الصادق (ع ), شیخ محمد حسین مظفر الحسن بن على (ع ) کامل سلیمان .
الخلق الکامل , محمداحد جادالمولى .
اخلاق آل محمد(ص ) شیخ موسى سبتى .
خلق المسلم , محمد غزالى .
حکم الامام على (ع ), لکورینلوس .
السعادة والسلام , لرد افبرى .
آئین دوست یابى , دیل کارنگى .نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » دوستی ( شنبه 90/1/27 :: ساعت 2:2 عصر )

»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

آسیب ارتباط های اینترنتی در افراد متأهل
تصور جوانان از ارتباط زوجین مخدوش است
دوستی به نیت ازدواج یا تعرض؟
راهکارهای پیشگیری از دوستی های خیابانی دختر و پسر
هویت دوستی های خیابانی
ازدواج و دوستی های خیابانی
آسیب شناسی دوستی های خیابانی و پیامدهای آن
دوستی اینترنتی و اخاذی 20 میلیونی از دختر جوان
دوستی اینترنتی؛راه رفتن روی لبه تیغ
دوستی اینترنتی؛راه رفتن روی لبه تیغ
سوء استفاده از یک رابطه دوستی اینترنتی !
دوستی های اینترنتی
داستان پایان یک دوستی اینترنتی خاموش
آسیب های دوستی
کمک به دوست یابی فرزندان
[همه عناوین(174)][عناوین آرشیوشده]


و[20] . در[14] . به[9] . از[9] . را[9] . دوستی[6] . که[6] . می[6] . خود[6] . دوست[6] . است[5] . با[5] . که[5] . دوستان[5] . دیگران[4] . شما[4] . کند[4] . ویژگی[4] . آنها[4] . داشته[4] . بیشتری[4] . خوب[4] . دارند[3] . دنیا[3] . آن[3] . این[3] . باید[3] . انسان[3] . کنار[3] . یک[3] . متمایز[3] . سبب[3] . شرایط انتخاب دوستان[3] . سری[3] . گردد[3] . دوستان اینترنتى‏[3] . دوستان اینترنتى، دشمنان خانگى[3] . رابطه[3] . زیرا[2] . دین[2] . دوستی اینترنتی؛راه رفتن روی لبه تیغ[2] . صمیمی[2] . مدل لباس[2] . کار[2] . ولی[2] . ویژگی های دوست خوب[2] . یک[2] . وجود[2] . ی[2] . یا[2] . مانند[2] . موحدی[2] . شکل[2] . صحیح[2] . نیازهای[2] . نیز[2] . های[2] . انسان،[2] . باشند[2] . باشید[2] . برقراری[2] . انواع دوستان[2] . پذیرفته[2] . آسیب های دوستی[2] . آخرت[2] . است.[2] . او[2] . اسرار دوستی برای هر روز از ماه، گفتاری کوتاه پیشنهاد شده است.[2] . دنیای جوان هیجان انگیز است و خطرآفرین[2] . دارد[2] . روابط[2] . خط قرمز در دوست داشتن کجاست؟[2] . جهنم[2] . برای دوستان خود دعا کنید![2] . بهشت[2] . خانه دوست کجاست؟ محققان می‌گویند داشتن دوستان صمیمی می‌تواند ب[2] . جان[2] . چه[2] . چه خطراتی کاربران اینترنت را تهدید می کند؟خطرات چت کردن چیست؟ . چه وقت دوستیها رنگ می بازد؟ . چه کنیم تا دوستی هایمان پایدار بماند سعی کنید در زمینه دوستیابی . چهره های خائن . چون . حالا شروع کن . حس رقابت به رابطه تان صدمه می زند . حسادت گاهی عشق را از بین می‌برد . حساسیت‎ها، . حسن . حصار زبان مانع ارتباط می شود . حضور . حقه مجله قدیمی . حیله یا بازی . حکم شرعی دوستی با گناهکاران راهکارهای برای هدایت گناه کار مهم . خاص . جدید ترین مدل های لباس . جدیدترین . جدیدترین مدل های لباس . جرائم اینترنتی . جرائم اینترنتی چیست؟ . جعبه ابزار زن و مرد . جلوگیری از دلزدگی مردان نسبت به همسر خود . جلوگیری از طلاق . جلوه . جهان . به ارزشهایتان پایبند باشید . به دخترانش علاقه زیادی دارد . به دوستان خود خیانت نکنیم . به طرف خانه . به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست 10 راه برای پیدا کردن دوست و . به کار انداختن نیروی اعتماد به نفس . به کارهایش توجه کنید نه حرفهایش . بهای خیانت . بهترین . بهترین دوستشان باشید . بهترین مدل های لباس . خانواده همسرتان را دریابید... . خرد . خردمند ساختن بی خردی . بودن از آن پس برای همیشه . بررسی عوامل طلاق و جدایی همسران . جوانی . چاپلوس . چت . چرا مردها نمی توانند شغلشان را حفظ کنند . چرا نباید کودکان از اینترنت فاده کنند؟ . چگونه باید از مردها انتقاد کنیم . چگونه به فرزندمان بگوییم سیگار نکشد . خطر اینترنت برای کودکان و نوجوانان . خطرات اینترنت برای کودکان و نوجوانان . خطراتی دارد . خلق . خوار تشویق و حمایت . خوار نوازش . خواستگاری نویسنده: اکرم حسین زاده-محمد احسان تقی زاده شناخت همسر . خواسته‏های عشق زندگی‏تان در اولویت هستند . خواهد . خـواهـید . خوب به نظر رسیدن و خوب نگاه کردن . پارسایی . پدیده . خوش . خوگاری . خوی . خیالباف . خیلی حسود . دارای صبر ایّوب . روحی . روز بیست و پنجم . روز بیست و دوم . روز بیست و سوم . روز بیست و ششم . روز بیست و نهم . روز بیست و هشتم . روز بیست و هفتم . روز بیستم . روز چهلم . روز سی و پنجم . روز سی و چهارم . روز سی و دوم . روز سی و سوم . روز سی و ششم . روز سی و نهم . روز سی و هشتم . روز سی و هفتم . روز سی و یکم . روز سی‏ام . روز شانزدهم . روز نوزدهم . روز هفدهم . روزه سکوت . روش . ریشه . زر . زمانی برای خوشبختی نویسنده:خجسته ناطق منبع:روزنامه قدس اگر قص . زن ابزار جسمی و مرد ابزار موفقیت است . زنان مجرد و مردان متاهل . زندگی . زندگی زناشویی . زوال . زود رنج . زیاده‎روى . دارد. . دامن . داستان پایان یک دوستی اینترنتی خاموش . داشت. . داشتن . در اینترنت چه سوءفاده هایی وجود دارد؟ . در مورد مردانی که طلاق گرفته اند عجله نکنید . درجات . درخت دوستی «داستان یک دوست » یکی از پرسش های مهم در باب دوستی . درخواست . دشمنى . دعای عشق برآورده می‏شود . دقت . دلایل ناسازگاری همسران جوان . دلسرد نشوید . دهد . دو اشتباه=دو اشتباه . دو دل . دو کلید طلایی . دوران . دوره ماهانه زنانه . دوست خوب دوستی است که... در جهان امروز وجود برخی از وسائل ارتبا . دوست یابی . دوست یابی (قسمت پنجم . دوست یابی (قسمت چهارم) . دوست یابی (قسمت سوم)تفاوت ها را جشن بگیریم . دوست یابی (قسمت ششم . دوست‌یابی به سبک ماهی‌ها چکیده: دوست‌یابی، به سبک ماهی‌ها، همان‌ . دوست، . اسلامی . اسلحه ای در جیب . اشتباهات رایج در زمان خواستگاری 1- انکار و یا نادیده گرفتن اطل . اشترنبرگ . اعتقاد . اعتیاد . اعمال . افراد . افراد سود جو در اینترنت . اقدامات دوستانه . اگر . انتخاب . انتشار . اندازه . اندوزی . اوّلاً . ای . ایجاد . ایده آل ها و برخوردهای بد . ایرونی . ایمان . ایمیل های مزاحم . ایمیل های مزاحم چیست؟ . استراتژی اغوا . استفاده بیشتر از زبان قراردادی . از تطبیق همسر تا زن ذلیلی . از نظر جسمی ضعیف . ازدواج و خانواده بدون شک تعاملات درون خانواده یکی از مهمترین عوا . ازدواج و دوستی های خیابانی . اساس مرد . اساسی . آداب دوستی با همکاران . آداب دوستی با همکاران آیا می‌دانستید نزدیک به 20 درصد از روابط . آداب دوستی را رعایت کنید . آداب رفاقت . آداب رفاقت نویسنده: آیةالله حسین مظاهری بحث ما در باره رفاقت . آرایش . آسیب ارتباط های اینترنتی در افراد متأهل . آسیب شناسی . آسیب شناسی تبلیغات اینترنتی . آسیب شناسی دوستی های خیابانی و پیامدهای آن . (تملق . ؛ . «داستان یک دوست » یکی از پرسش های مهم در باب دوستی آن است که: . 20 نکته کلیدی برای یک زندگی زناشویی سعادتمند . 40 چهره رفاقت . 45 . 6 دلیل برای دوست‌یابی در محل‌کار 1. ما تقریبا 220 روز از س . 6 راز شگرف دوست یابی دیل کارن معتقد است که شما می توانید طی دو . Love . Scale . Sternberg’s . Triangular . آثار سوء تبلیغات اینترنتی . آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی . آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی والدین و مسؤولان همیشه . آسیب‌شناسی رابطه بین دختر و پسر قبل از ازدواج . آسیب‎هایی . آموزش اختلاط . آن- . آن چه در دوستی مهم است ... . آنچه را دوست پسندد، نیکوست نویسنده:احمد حیدری ازدواج راه صحیح و . آیا شوهر می‌تواند در مقابل دیگران عیوب همسرش را بگوید؟ . آینده . آیین دوستی . ابتکار در قرارها . ابراز ناراحتی . اجتماعی . احترام . احساس آرامش می‌دهد . احکام کسانی که عشق گرفته اند!؟ نقل می کنند فردی که سرما خورده ب . احکام کسانی که عشق گرفته اند!؟ نقل می کنند فردی که سرما خورده ب . اخلاق . ادامه داستان: به زیبایی تمام، تام تونست با این فرمول سام را صمیم . پرهیز از مجادله . پسندد، . پسندیده . پوست و استخوان . پوشش زمستانی . پیامبرها الگوی عشق ورزی هستند . پیامد زندگی با همسر ایرادگیر . پیش نیازهای خواستگاری دوستان عزیز، ما سعی داریم در این مقاله شم . تأملی برآسیب‏شناسی دوستی ها . تا دلت بخواهد گاف . تاپ . تبلیغات هک موبایل چیست . تحصیل بعد از ازدواج . تحقیر . ترسو . ترویج .
 

>> بازدید امروز: 20
>> بازدید دیروز: 333
>> مجموع بازدیدها: 630544
» درباره من «

تکنیکهای دوست یابی، دوست خوب، دوست یابی

.::مرجع کد آهنگ::.

.::دریافت کد موزیک::.» پیوندهای روزانه «

گردنبند love 2 love
گردنبند مروارید عشق
ساعت طرح عشق [1]
تی شرت عشق
آینه دکوراتیو طرح عشق
ست کامل مروارید عشق
ساعت دیواری فانتزی عشق
شال عشق
ساعت طرح romance نماد عشق
دفتر خاطرات عشق [1]
ساعت طرح عشق
ساعت عاشقانه مچی آشوبم تویی [1]
cshop
هالیوودشاپ [1]
مطالب جذاب و خواندنی [68]
[آرشیو(18)]

» آرشیو مطالب «
یک دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
ویژگی های دوست خوب
دوستان خوب یک سری ویژگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می کن
یک دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
راهنمای برقراری ارتباط سالم با دیگران و دوست یابی
یک دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
اخلاق نیکو از ویژگی های یک دوست خوب است
ویژگیهای دوست خوب
دوسـتـان خـوب یـک سری ویژگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می
درک دوستی‎های ارزنده و تفکیک آن از دوستی‎های نامناسب
نقش دوست در زندگی جوان
دوســت و دوستـــــــــــی
نقش دوستان در شکل‏گیری شخصیت نوجوانان
آیین دوستی
رفقای ناباب از راه مانیتور وارد خانه می شوند
میانه‎روى در دوستى و دشمنى
چگونه به دوستان نزدیک بگوییم «نه»
دوست یابی
سخنان معصومان علیهم السلام (روش دوست یابی)
چگونه تفریح کنیم؟
دوست یابی به سبک ایرونی طنز
شیوه های دوست یابی
دستورالعمل قرآنی:شیوه دوست یابی
مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ
به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست
6 راز شگرف دوست یابی
آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی
آداب دوستی با همکاران
چه کنیم تا دوستی هایمان پایدار بماند
6 دلیل برای دوستیابی در محلکار
خانه دوست کجاست؟
تأثیر دوست
ملاک‏هاى دوست خوب
دوست از دیدگاه بزرگان
دوست یابی و اخلاق اجتماعی در روایات
دوست با ارزش از دیدگاه امام علی (علیه السلام)
آسیب های دوستی
آیا دیوانه وار عاشق هستید؟
تست عشق - چه قدر عاشق هستید؟ میزان عشق خود را بسنجید
شناخت شخصیت عشقی شما - تست عشق

» لوگوی وبلاگ «


» لینک دوستان «
لحظه های آبی( دلسروده های فضل ا... قاسمی)
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند) HADERBAD SHENASI
دیار عاشقان
عاشق آسمونی
شاعرانه
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
بهارانه
بلوچستان
قران
کارواش خانگی همه کاره جت مینی
هسته گیر آلبالو
دستگاه بادکش طبی بدن رفع خستگی و حجامت
آنلاین گلچین
عاشقان
اسپایکا
قدم بر چشم
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
چرخ خیاطی
فروش اینترنتی
میرسالار
سورپرایز
أنّ الارض یرثها عبادی الصالحون
بهترین نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری
همنشین
مشاور
اسیرعشق
روانشناسی آیناز
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
فریازان (تویسرکان)...faryazan
امام مهدی (عج)
طراوت باران
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
کلبه عشق
دخی رپر
یادداشتها و برداشتها
جنون قلم
جهاد ادامه دارد...
شعر و پیامک و ...
عکس سرا- فقط عکس =کیلیپ=موزیک.
تیشه های اشک
فقط عاشق ها وارید شوند.................منامن
سلام آقاجان - خرید و فروش محصولات کشاورزی و عطاری ها
عکس های زیبا و دیدنی از دنیای پرندگان
❤ღنیلوفرهای آبیღ❤
گیاهان دارویی
سرزمین رویا
اصل 110، اصل ولایت فقیه (ولایت نیوز)
گلبرگ
تسنیـــــمــ.ــــــــ..ـــــــ
The best of the best
قافیه باران
یامهدی
من الغریب الی الحبیب
نور
مجموعه بیانات رهبر معظم
امیر محمد
عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
کامپیوتر و لوازم جانبی و نرم افزار آموزش
عمو همه چی دان
فتو بلاگ
نه/ دی/ هشتاد و هشت
ماه
پرسش مهر
تنهاترین عاشق
hamidsportcars
ســـــــــرزمـــــــیـــن آهــــــن
سرود عرش
کیمیا
تنهای غریب
نوری چایی_بیجار
* روان شناسی ** ** psycology *
خانه داری، گل آرایی، دوخت لباس زنانه و مردانه، تزیین منزل
تبادل نظر
وای ندیدید شما ا!!!!!!!

TAT ANJELINA
مجموعه مقالات رایانه MOGHALAT COMPUTER
راه و راهنما
خط بارون
نبض شاهتور
آمرین به معروف و ناهیان از منکر
مقالات روان شناسی
کودکان استثنایی
بیستِ E بیستترین فروشگاه
بهترین ها برای ایرانیان
شناختی
روان شناسی کودکان استثنایی
بر و بچه های ارزشی
ALAKI
Sea of Love
یا غیاث المستغیثین - روز های آبی من
for you
مذهب عشق
پایگاه سایبری شهید حاج حفظ الله عابدینی
اتیسم
گوناگون و زیبا
روان شناسی کودک
امپراتوری هخامنشیان
برای خودم
عاشق دلباخته
هامون و تفتان
کتابخانه دیجیتال روانشناسی
جنبش قطره سرگشته
وباگی خالی از خنده
شوون بندرعباس چه خوش هسته
کتاب الکترونیکی
اسمون
روان شناسی
پنجره ای رو به خاطرات...
ایران در پیچ و خم تاریخ
عکس متحرک و انیمیشن حیوانات گیاهان کودکان بالن گوشی پرندگان
روبان اصفهانی(اموزش رایگان قدم به قدم هنرهای دستی باعکس)
پرسش مهر ... پیشرفت ،راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت چیست ؟
تنها
mled.parsiblog.com
این وبلاگو واسه عشقم ساختم (***VAHIDE***)
lovlyworld
حس4
دوستت دارم....توچی..
جاذبه
دوستت دارم
پراکلیتوس آمده
سایه
Best Friends 1375/2/29
فیلم، کارتون، سریال ایرانی، خارجی، موسیقی پاپ، کلاسیک
چه توا
طوفان در پرانتز
پرنسس خشگله عکس دانلود نرم افزار و بازی narmafzar gam aks
پرسش مهر 10
خدمات اینترنتی و حراج نرم افزار
نرم افزارهای تخصصی و موبایل و نرم افزارهای آموزشی تخصصی و موبایل
گالری لوازم آرایشی، بهداشتی
لوازم آرایشی و بهداشتی و ادکلن
پارس دانلود
سوپر لینکستان لیندا
گالری دستبند، انگشتر، گردنبند، سرویس، گوشواره
گالری نرم افزارهای مالی، اداری حسابداری و انبارداری
گالری بهترین نرم افزارهای سیستم عامل، طراحی گرافیک، برنامه نویسی
مقالات اختلالات رفتاری و روانی...
گالری بهترین بازیها و سرگرمیهای حادثه ای و فکری
پسران جوان
سیستم عامل، طراحی گرافیک و برنامه نویسی
غلط غولوت
گالری نرم افزارهای مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی، معماری، عمران
گالری آموزش زبان های انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی اسپانیایی
گالری نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی،کودک
گالری سریال ها، فیلم ها، کارتون های ایرانی و خارجی و نرم افزار
چهارراه
بهترین نرم افزارهای آموزشی زبان برای ایرانیان
کیتهای الکترونیکی،لوازم منزل، خودرو، موبایل،الکترونیکی
کتب الکترونیک، مجلات روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، فنی، مهندسی،
بهترین دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواربرای ایرانیان
سوپر لینک خشگل دختر
بهترین نرم افزارهای بازی سرگرمی،حادثه ای، اتومبیلرانی،فکری، ورزش
گالری بهترین نرم افزار، کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
بهترین نرم افزار زبان های خارجی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی
بهترین های نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی
بهترین نرم افزارموبایلهای سامسونگ، سونی اریکسون، موتورلا، نوکیا
میعادگاه
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
بهترین لوازم منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
گالری بهترین دستبند، انگشتر، گردنبند، سرویس، گوشواره
وقت اضافه
بهترین های نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری برای ایرانیان
گالری بهترین لوازم آرایشی، لاغری، بهداشتی، عطر، ادکلن
گالری بهترین نرم افزارهای بازی سرگرمی،حادثه ای، اتومبیلرانی،فکری
نرم افزارهای کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
جکستان . عکاسخانه
گالری نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی
نرم افزار موبایل نوکیا، سونی اریکسون، موتورلا،
خطوط شکسته ی یک ذهن
گالری بهترین نرم افزار آموزش زبان های انگلیسی
نرم افزار زبان های خارجی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی اسپانیایی
w x y z * دبلیو ایکس وای ضد * کد
گالری بهترین ها در رنگین کمان
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
boygirl
مرد جوان
پایگاه عکس و پیامک و دانلود بازی و نرم افزار
فروشگاه کتب روانشناسی، اسلامی، ایران شناسی وسیستم عامل
لوازم خانگی و اثاثیه منزل و لوازم آشپزی
کتاب، مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه، شعر، داستان
دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواره، زیورآلات
نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری،
لوازم بهداشتی آرایشی،عطر ، آدکلن ، لوازم لاغری و کرم
نرم افزار کامپیوتر سیستم عامل، انیمیشن، طراحی گرافیک
نرم افزار کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی، معماری، عم
فروشگاه نرم افزارهای نوکیاو موتورلا و سونی اریکسون و سامسونگ
فروشگاه نرم افزارهای گرافیکی و سرگرمی و بازی
نرم افزارهای میکس مونتاژ و آموزشی میکس مونتاژ
پوشاک & تی شرت دخترانه پسرانه استین کوتاه و بلند & ژاکت
معماری وشهر سازی
!!!نگاتیو
دخترک کوچک تنها
سکوت نیمه شب
کوچک های بزرگ
دهکده مجازی ...
دختر غریب
دانلود سانسور نشده های سریال افسانه جومونگ
پرسش مهر . ...... چگونه خدمتگذار خوبی باشیم
رویای معین
عکاسخانه
عکس های توپ گلها همه آفتاب گردانند
جک جک جکستان
پیچیدگی سکوت

گرانبهاترین کالا در گرانترین فروشگاه، بهترین خرید بهترین یادگاری
کالای بیستِ بیست در فروشگاه بیست وای بیست
فرهنگی هنری، عکس، مدل لباس، مانتو، ژاکت، سارافون دخترانه و زنانه
بهترین نرم افزارهای سیستم عامل، طراحی گرافیک و برنامه نویسی
گالری لوازم منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
گالری بهترین کتب مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه
بهترین ها برای ایرانیان
بهترین ها برای ایرانیان
کلاهبردران، معرفی کلاهبرداران و شیادان و شگردها و شماره تلفن شان
گالری بهترین ها
سلولهای بنیادین، شبیه سازی،نانو ت
آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی
آموزش زبان های خارجی و قواعد و گرامر زبان
مقالات مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
راهنما
نرم افزارهای آموزشی زبان برای ایرانیان
خود کنترلی
چـــــاوش ( اعتراضی که شاید به گوش برسد )
خنده بازار
آرایشگری و زیبایی و بهداشت پوست
سوالات کنکور دکتری
انجام پروژه های دانشجویی برای دانشجویان کنترل
فروش دستگاه دلمه پیچ, فروش دستگاه دولمه پیچ
ذرت دانه کن
ساعت مچی در استایل مار کبری
کلاه بافتنی
وبلاگ شخصی محمد
فریاد
نمونه سوالات پیش دانشگاهی و متوسطه رشته های ریاضی، تجربی، انسانی
مدرن
سروش مارکت
دیجی بازار
مطی جون
پد ضد عرق Underarm shild
همه چی داره(گوناگون)
فروشگاه سی گل
دیجی فروش
مهدویت
دلداده

» صفحات اختصاصی «

» لوگوی لینک دوستان «


» طراح قالب «