سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
تکنیکهای دوست یابی، دوست خوب، دوست یابی
 
 
بهترینِ برادران، کسی است که دوستی اش در راه خدا باشد . [امام علی علیه السلام] 
»» دوست یابی (قسمت ششم)

دوست یابی (قسمت ششم)
20) آنچه زداینده محبت است 1
آنـچه در صفحات پیش مورد بحث قرار گرفت همگى درباره مقدمات دوستى و موجباتى بود که انـسـان را در بـه دسـت آوردن دوسـتان و کسب محبوبیت در میان آنان یارى مى دهد.اکنون در مباحثى که بزودى خواهد آمد از آنچه این پیوند روحى را مى گسلد و این رابطه مقدس را مى برد سخن گفته خواهد شد.
پـیـامبر گرامى (ص ) و ائمه اهل بیت (ع ) که این کتاب ما بر پایه راهنماییهاى درست وآموزشهاى صـحـیـح آنها استوار است به هر چیزى که بر دوستى و وداد بیفزاید و نهال محبت و برادرى را در سرزمین دلها بنشاند دعوت و بدان مردم را ارشاد و تشویق کرده اند و به همین گونه از هر چیزى که در نفوس کینه و دشمنى پدید آورد مردم را برحذر داشته و به زیانها و خطرهایى که در این راه اسـت هـشـدار داده انـد, خطرهایى که به هر خردمندى واجب است از آنها دورى جوید تا بتواند با دوسـتانش در زندگى سراسرتوام با رفاه و سرور که شادیها آن را احاطه کرده دوستى و وفادارى آن را فرا گرفته باشدبه سر برد.

1- چاپلوسى

تملق و چاپلوسى جرثومه مرگبارى است که پیوسته پیکره دوستى را مى پوساند تا آنگاه که آن را از بن براندازد و پایه هاى آن را منهدم سازد, چه دوستى اگر بر اخلاص صحیح قلبى و مودت روحى صـادقـانه و بى شایبه تکیه نداشته باشد چیزى جز یک نوع دوستى ظاهرى نیست که نه امیدى به سود آن است و نه فایده اى از آن به دست مى آید. از این روپیامبر گرامى (ص ) و ائمه اهل بیت (ع ) ما را بـه اخـلاص در دوسـتى امر کرده و از تملق وچاپلوسى پرهیز داده و از عواقب وخیم آن برحذر داشته اند.
پیامبر خدا(ص ) فرموده است : هنگامى که مردم اظهار علم و دانش کنند در حالى که عمل به آن را ضـایع سازند و به زبان دوستى کنند در صورتى که به دل , با یکدیگر دشمن باشند, و قطع رحم مى کنند خداوند آنها را لعن مى کند و کر و کورشان مى گرداند. امام باقر(ع ) فرموده است : چاپلوسى از اخلاق مؤمن نیست.
امـام هـادى (ع ) فـرمـوده اسـت : چاپلوسى زیاد موجب بدگمانى است , هنگامى که مورداعتماد دوست خود قرار گرفتى از تملق به حسن نیت باز گرد.
امام عسکرى (ع ) فرموده است : بد بنده اى است آن که داراى دو چهره و دو زبان است دوستش را در حـضـور مـى سـتاید و در غیاب از او بد مى گوید, اگر چیزى به دوستش عطاشود به او رشک مى برد, و اگر گرفتار شود او را یارى نکرده و خوار مى کند.

2- خیانت به دوستان

خـیـانـت از زشت ترین گناهها و ناپسندترین رذیله ها و نشانه پلیدى باطن و پستى اخلاق است , و هرگاه خیانت نسبت به دوستان صورت گیرد جرمى سخت تر و گناهى بزرگتراست چه علاوه بـر قـبـح ذاتى موجب از میان رفتن حرمت دوستى و تعدى به حقوق آن وسبب گسیختن پیوند رفاقت و بریدن رشته مودت و برادرى است .
از ایـن رو ائمـه اهـل بـیت (ع ) اهتمام بسیار به این امر داشته و جامعه اسلامى را از آلودگى به این خوى زشت هشدار داده و بر حذر داشته اند. امـیـرمـؤمـنـان (ع ) فـرمـوده است : مؤمن برادر (دینى ) خود را سرزنش نمى کند, و به اوخیانت نمى ورزد, و او را متهم نمى سازد, و وى را خوار نمى کند, و از او بیزارى نمى جوید.
امـام صـادق (ع ) فـرمـوده اسـت : مـسـلـمان برادر مسلمان است به او ستم نمى کند و او راخوار نمى سازد, و به او خیانت نمى کند. نـیـز: مـؤمـن برادر مؤمن است به او ستم نمى کند, خوارش نمى گرداند, فریبش نمى دهد,از او بدگویى نمى کند, به او خیانت نمى ورزد, و به وى دروغ نمى گوید. نیز: با مردم غش به کار مبر که بى دوست مى مانى و غش شعبه اى از خیانت است . نیز: مسلمان برادر مسلمان است به او خیانت نمى کند و فریبش نمى دهد, و ستم به اونمى کند, و به وى دروغ نمى گوید, و از او بدگویى نمى کند. هـرگـاه نـسبت به برادر دینى خود قصد بدى در دل داشته باشى به او خیانت کرده اى , چنان که امـام بـاقـر(ع ) فـرمـوده است : بر شما باد تقواى الهى و این که در دل خود نسبت به برادر مؤمن خـویـش چـیـزى را پنهان نکنید که آن را براى خود دوست ندارید چه هربنده اى چیزى را درباره بـرادر مـؤمـنـش در دل پنهان بدارد که آن را براى خود دوست نمى دارد خداوند آن را سبب بروز نفاق در دلش قرار مى دهد.
هرگاه برادر دینیت تو را بر رازى امین دانست چنانچه آن را افشا کنى به او خیانت کرده اى , چنان که امام باقر(ع ) فرموده است : از خیانت است که از راز برادر دینى خودسخن گویى .
هـرگاه برادر دینیت با تو مشورت کند و تو او را به راهى راهنمایى کنى که در آن زیان اوست به او خـیـانـت کـرده اى , چـنان که پیامبر خدا(ع ) فرموده است : کسى که برادر دینى خود را به امرى راهنمایى کند و بداند صلاح او در غیر آن است به وى خیانت کرده است .
از خـیانت به دوست آن است که برخى از لغزشهایش را در خاطر نگهدارى کنى تا او رامیان مردم رسـوا گـردانـى بـلـکـه ایـن عمل به کفر نزدیکتر است , چنان که پیامبر خدا(ص )فرموده است : کـمـتـریـن کـفر آن است که انسان از برادر دینى خود سخنى بشنود و آن رادر خاطر نگهدارد و بخواهد به وسیله آن او را مفتضح سازد, آنان (در آخرت ) بهره اى نخواهند داشت .
نـیز از خیانت است که چیزى درباره او بگویى که از قدرش بکاهد و به حرمت او زیان رساند,
چنان که پیامبر گرامى (ص ) فرموده است : هر کس از برادر (دینى ) خود چیزى نقل کند و منظورش از مـیـان بـردن عـدالـت و مروت او باشد و از او عیبجویى کند خداوندبه کیفر گناهش او را هلاک خـواهـد کـرد تـا آنـگـاه کـه از عهده آنچه گفته است برآید و هرگزنخواهد توانست از عهده آن برآید. از خـیـانـت اسـت آن کـه بـه او دروغ بگویى در حالى که او تو را راستگو مى پندارد, چنان که امام صادق (ع ) فرموده است : خیانت بزرگى است که تو به برادر (دینى ) خود مطلبى بگویى که او تو را در آن صادق مى داند در حالى که تو در آن به او دروغ مى گویى .
از خـیانت است آن که مشاهده کنى که برادر دینى تو کار زشتى انجام مى دهد و تو او را بازندارى , چـنـان کـه امام صادق (ع ) فرموده است : کسى که ببیند برادر (دینى ) وى مرتکب کارى است که ناخوشایند اوست و وى را از آن باز ندارد به او خیانت کرده است . از خـیـانـت اسـت این که در دل برادر (دینى ) خود را دوست بدارى لیکن او را از آن خبرندهى و آگاهش نکنى , چنان که پیامبر خدا(ص ) فرموده است : کسى که نسبت به برادرمسلمانش در دل خود احساس دوستى کند و او را بدان آگاه نسازد به وى خیانت ورزیده است . از خیانت آن است که برادر دینى تو در حاجتى از تو کمک بخواهد و تو در برآوردن حاجتش با تمام تـوان خـود نـکـوشـى , چـنان که امام صادق (ع ) فرموده است : هر مردى ازاصحاب ما که یکى از بـرادرانش در حاجت خود از او کمک بخواهد و او با تمام توان خوددر برآوردن حاجتش نکوشد به خدا و پیامبرش و مؤمنان خیانت کرده است .
کـسـى که دلش را پاک و درونش را نسبت به برادران مؤمن خود اصلاح کند و کینه و نیت بدى از آنها به دل نداشته و در دوستى و محبت خود اخلاص داشته باشد زندگانى خودرا به اتفاق آنان با سعادت و خوشبختى سپرى خواهد کرد و پس از مرگ به مقامات عالى دست خواهد یافت چنان که از حدیث زیر روشن خواهد شد.
انـس بـن مـالک نقل کرده که : نزد پیامبر خدا(ص ) نشسته بودیم , آن حضرت فرمود: همین حالا مـردى از اهـل بـهـشـت بر شما وارد مى شود پس از آن مردى از انصار در حالى که قطره هاى آب وضویش از محاسنش مى چکید و نعلین خود را به دست چپش آویزان کرده بود وارد شد . فرداى آن روز نـیز پیامبر(ص ) همان سخن را تکرار فرمود, و همان مردمانند بار نخست ظاهر گردید . چون روز سـوم شـد پیامبر(ص ) همان کلمات را تکرار کرد, وآن مرد مانند بار نخست وارد شد .
هنگامى که پیامبر خدا(ص ) از جا برخاست عبداللّه بن عمر به دنبال آن مرد رفت و به او گفت : من با پدرم کـشمکش داشتم به همین سبب سوگند یاد کردم که تا سه روز بر او وارد نشوم اگر صلاح بدانى مرا نزد خود سکنا ده تااین سه روز بگذرد .
آن مرد گفت : آرى .
انس گفته است : عبدااله نقل مى کرد که این سه شب را نزد او به سر بردم و ندیدم که درساعتى از شب براى عبادت برخیزد و تنها هنگامى که در بستر خود تغییر وضع مى دادذکر خدا مى گفت تا آنگاه که براى اداى نماز صبح بر مى خاست . عبداللّه گفته است : اما من در این مدت جز خوبى از او نشیندم .
هنگامى که آن سه شب سپرى شد و نـزدیـک بـود عـمـل او را حقیر بشمارم به او گفتم : اى بنده خدا! میان من و پدرم درگیرى و هجرتى واقع نشده است لیکن از پیامبر خدا(ص ) شنیدم که سه بار مى فرمود:همین الان مردى از اهل بهشت بر شما وارد مى شود و در هر سه بار تو وارد مى شدى ازاین رو خواستم نزد تو به سر برم تـا بنگرم عملت چیست تا به تو اقتدا کنم , و ندیدم عمل بزرگى انجام دهى پس چه چیزى تو را به آن جـا رسانده که پیامبر خدا(ص ) درباره ات چنین فرموده است ؟ پاسخ داد: جز آنچه دیدى عملى ندارم .
عبداللّه گفته است : هنگامى که بر مى گشتم مرا صدا کرده و گفت : من غیر از آنچه دیدى نـیـسـتم جز این که دردرون خود نسبت به احدى از مسلمانان کینه ندارم , و به کسى که خداوند خـیـرى را به او عطاکرده است حسد نمى ورزم . عبداللّه گفت : این همان چیزى است که تو را به این مرتبه رسانده است .
شـایـسـتـه ذکر است که انسان خردمند تنها با کسى دوستى مى وزد که در محبت با اخلاص و در بـرادرى وفـادار بـاشـد و هـرگـز دوسـتى و محبت را در غیر مورد خود به کار نمى برد. چنان که امیرمؤمنان (ع ) فرموده است : با کسى که وفا ندارد دوستى مکن .

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » دوستی ( شنبه 90/1/27 :: ساعت 1:46 عصر )


»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

آسیب ارتباط های اینترنتی در افراد متأهل
تصور جوانان از ارتباط زوجین مخدوش است
دوستی به نیت ازدواج یا تعرض؟
راهکارهای پیشگیری از دوستی های خیابانی دختر و پسر
هویت دوستی های خیابانی
ازدواج و دوستی های خیابانی
آسیب شناسی دوستی های خیابانی و پیامدهای آن
دوستی اینترنتی و اخاذی 20 میلیونی از دختر جوان
دوستی اینترنتی؛راه رفتن روی لبه تیغ
دوستی اینترنتی؛راه رفتن روی لبه تیغ
سوء استفاده از یک رابطه دوستی اینترنتی !
دوستی های اینترنتی
داستان پایان یک دوستی اینترنتی خاموش
آسیب های دوستی
کمک به دوست یابی فرزندان
[همه عناوین(174)][عناوین آرشیوشده]


و[20] . در[14] . به[9] . از[9] . را[9] . دوستی[6] . که[6] . می[6] . خود[6] . دوست[6] . است[5] . با[5] . که[5] . دوستان[5] . دیگران[4] . شما[4] . کند[4] . ویژگی[4] . آنها[4] . داشته[4] . بیشتری[4] . خوب[4] . دارند[3] . دنیا[3] . آن[3] . این[3] . باید[3] . انسان[3] . کنار[3] . یک[3] . متمایز[3] . سبب[3] . شرایط انتخاب دوستان[3] . سری[3] . گردد[3] . دوستان اینترنتى‏[3] . دوستان اینترنتى، دشمنان خانگى[3] . رابطه[3] . زیرا[2] . دین[2] . دوستی اینترنتی؛راه رفتن روی لبه تیغ[2] . صمیمی[2] . مدل لباس[2] . کار[2] . ولی[2] . ویژگی های دوست خوب[2] . یک[2] . وجود[2] . ی[2] . یا[2] . مانند[2] . موحدی[2] . شکل[2] . صحیح[2] . نیازهای[2] . نیز[2] . های[2] . انسان،[2] . باشند[2] . باشید[2] . برقراری[2] . انواع دوستان[2] . پذیرفته[2] . آسیب های دوستی[2] . آخرت[2] . است.[2] . او[2] . اسرار دوستی برای هر روز از ماه، گفتاری کوتاه پیشنهاد شده است.[2] . دنیای جوان هیجان انگیز است و خطرآفرین[2] . دارد[2] . روابط[2] . خط قرمز در دوست داشتن کجاست؟[2] . جهنم[2] . برای دوستان خود دعا کنید![2] . بهشت[2] . خانه دوست کجاست؟ محققان می‌گویند داشتن دوستان صمیمی می‌تواند ب[2] . جان[2] . چه[2] . چه خطراتی کاربران اینترنت را تهدید می کند؟خطرات چت کردن چیست؟ . چه وقت دوستیها رنگ می بازد؟ . چه کنیم تا دوستی هایمان پایدار بماند سعی کنید در زمینه دوستیابی . چهره های خائن . چون . حالا شروع کن . حس رقابت به رابطه تان صدمه می زند . حسادت گاهی عشق را از بین می‌برد . حساسیت‎ها، . حسن . حصار زبان مانع ارتباط می شود . حضور . حقه مجله قدیمی . حیله یا بازی . حکم شرعی دوستی با گناهکاران راهکارهای برای هدایت گناه کار مهم . خاص . جدید ترین مدل های لباس . جدیدترین . جدیدترین مدل های لباس . جرائم اینترنتی . جرائم اینترنتی چیست؟ . جعبه ابزار زن و مرد . جلوگیری از دلزدگی مردان نسبت به همسر خود . جلوگیری از طلاق . جلوه . جهان . به ارزشهایتان پایبند باشید . به دخترانش علاقه زیادی دارد . به دوستان خود خیانت نکنیم . به طرف خانه . به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست 10 راه برای پیدا کردن دوست و . به کار انداختن نیروی اعتماد به نفس . به کارهایش توجه کنید نه حرفهایش . بهای خیانت . بهترین . بهترین دوستشان باشید . بهترین مدل های لباس . خانواده همسرتان را دریابید... . خرد . خردمند ساختن بی خردی . بودن از آن پس برای همیشه . بررسی عوامل طلاق و جدایی همسران . جوانی . چاپلوس . چت . چرا مردها نمی توانند شغلشان را حفظ کنند . چرا نباید کودکان از اینترنت فاده کنند؟ . چگونه باید از مردها انتقاد کنیم . چگونه به فرزندمان بگوییم سیگار نکشد . خطر اینترنت برای کودکان و نوجوانان . خطرات اینترنت برای کودکان و نوجوانان . خطراتی دارد . خلق . خوار تشویق و حمایت . خوار نوازش . خواستگاری نویسنده: اکرم حسین زاده-محمد احسان تقی زاده شناخت همسر . خواسته‏های عشق زندگی‏تان در اولویت هستند . خواهد . خـواهـید . خوب به نظر رسیدن و خوب نگاه کردن . پارسایی . پدیده . خوش . خوگاری . خوی . خیالباف . خیلی حسود . دارای صبر ایّوب . روحی . روز بیست و پنجم . روز بیست و دوم . روز بیست و سوم . روز بیست و ششم . روز بیست و نهم . روز بیست و هشتم . روز بیست و هفتم . روز بیستم . روز چهلم . روز سی و پنجم . روز سی و چهارم . روز سی و دوم . روز سی و سوم . روز سی و ششم . روز سی و نهم . روز سی و هشتم . روز سی و هفتم . روز سی و یکم . روز سی‏ام . روز شانزدهم . روز نوزدهم . روز هفدهم . روزه سکوت . روش . ریشه . زر . زمانی برای خوشبختی نویسنده:خجسته ناطق منبع:روزنامه قدس اگر قص . زن ابزار جسمی و مرد ابزار موفقیت است . زنان مجرد و مردان متاهل . زندگی . زندگی زناشویی . زوال . زود رنج . زیاده‎روى . دارد. . دامن . داستان پایان یک دوستی اینترنتی خاموش . داشت. . داشتن . در اینترنت چه سوءفاده هایی وجود دارد؟ . در مورد مردانی که طلاق گرفته اند عجله نکنید . درجات . درخت دوستی «داستان یک دوست » یکی از پرسش های مهم در باب دوستی . درخواست . دشمنى . دعای عشق برآورده می‏شود . دقت . دلایل ناسازگاری همسران جوان . دلسرد نشوید . دهد . دو اشتباه=دو اشتباه . دو دل . دو کلید طلایی . دوران . دوره ماهانه زنانه . دوست خوب دوستی است که... در جهان امروز وجود برخی از وسائل ارتبا . دوست یابی . دوست یابی (قسمت پنجم . دوست یابی (قسمت چهارم) . دوست یابی (قسمت سوم)تفاوت ها را جشن بگیریم . دوست یابی (قسمت ششم . دوست‌یابی به سبک ماهی‌ها چکیده: دوست‌یابی، به سبک ماهی‌ها، همان‌ . دوست، . اسلامی . اسلحه ای در جیب . اشتباهات رایج در زمان خواستگاری 1- انکار و یا نادیده گرفتن اطل . اشترنبرگ . اعتقاد . اعتیاد . اعمال . افراد . افراد سود جو در اینترنت . اقدامات دوستانه . اگر . انتخاب . انتشار . اندازه . اندوزی . اوّلاً . ای . ایجاد . ایده آل ها و برخوردهای بد . ایرونی . ایمان . ایمیل های مزاحم . ایمیل های مزاحم چیست؟ . استراتژی اغوا . استفاده بیشتر از زبان قراردادی . از تطبیق همسر تا زن ذلیلی . از نظر جسمی ضعیف . ازدواج و خانواده بدون شک تعاملات درون خانواده یکی از مهمترین عوا . ازدواج و دوستی های خیابانی . اساس مرد . اساسی . آداب دوستی با همکاران . آداب دوستی با همکاران آیا می‌دانستید نزدیک به 20 درصد از روابط . آداب دوستی را رعایت کنید . آداب رفاقت . آداب رفاقت نویسنده: آیةالله حسین مظاهری بحث ما در باره رفاقت . آرایش . آسیب ارتباط های اینترنتی در افراد متأهل . آسیب شناسی . آسیب شناسی تبلیغات اینترنتی . آسیب شناسی دوستی های خیابانی و پیامدهای آن . (تملق . ؛ . «داستان یک دوست » یکی از پرسش های مهم در باب دوستی آن است که: . 20 نکته کلیدی برای یک زندگی زناشویی سعادتمند . 40 چهره رفاقت . 45 . 6 دلیل برای دوست‌یابی در محل‌کار 1. ما تقریبا 220 روز از س . 6 راز شگرف دوست یابی دیل کارن معتقد است که شما می توانید طی دو . Love . Scale . Sternberg’s . Triangular . آثار سوء تبلیغات اینترنتی . آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی . آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی والدین و مسؤولان همیشه . آسیب‌شناسی رابطه بین دختر و پسر قبل از ازدواج . آسیب‎هایی . آموزش اختلاط . آن- . آن چه در دوستی مهم است ... . آنچه را دوست پسندد، نیکوست نویسنده:احمد حیدری ازدواج راه صحیح و . آیا شوهر می‌تواند در مقابل دیگران عیوب همسرش را بگوید؟ . آینده . آیین دوستی . ابتکار در قرارها . ابراز ناراحتی . اجتماعی . احترام . احساس آرامش می‌دهد . احکام کسانی که عشق گرفته اند!؟ نقل می کنند فردی که سرما خورده ب . احکام کسانی که عشق گرفته اند!؟ نقل می کنند فردی که سرما خورده ب . اخلاق . ادامه داستان: به زیبایی تمام، تام تونست با این فرمول سام را صمیم . پرهیز از مجادله . پسندد، . پسندیده . پوست و استخوان . پوشش زمستانی . پیامبرها الگوی عشق ورزی هستند . پیامد زندگی با همسر ایرادگیر . پیش نیازهای خواستگاری دوستان عزیز، ما سعی داریم در این مقاله شم . تأملی برآسیب‏شناسی دوستی ها . تا دلت بخواهد گاف . تاپ . تبلیغات هک موبایل چیست . تحصیل بعد از ازدواج . تحقیر . ترسو . ترویج .
 

>> بازدید امروز: 165
>> بازدید دیروز: 266
>> مجموع بازدیدها: 628332
» درباره من «

تکنیکهای دوست یابی، دوست خوب، دوست یابی

.::مرجع کد آهنگ::.

.::دریافت کد موزیک::.» پیوندهای روزانه «

گردنبند love 2 love
گردنبند مروارید عشق
ساعت طرح عشق [1]
تی شرت عشق
آینه دکوراتیو طرح عشق
ست کامل مروارید عشق
ساعت دیواری فانتزی عشق
شال عشق
ساعت طرح romance نماد عشق
دفتر خاطرات عشق [1]
ساعت طرح عشق
ساعت عاشقانه مچی آشوبم تویی [1]
cshop
هالیوودشاپ [1]
مطالب جذاب و خواندنی [68]
[آرشیو(18)]

» آرشیو مطالب «
یک دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
ویژگی های دوست خوب
دوستان خوب یک سری ویژگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می کن
یک دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
راهنمای برقراری ارتباط سالم با دیگران و دوست یابی
یک دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
اخلاق نیکو از ویژگی های یک دوست خوب است
ویژگیهای دوست خوب
دوسـتـان خـوب یـک سری ویژگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می
درک دوستی‎های ارزنده و تفکیک آن از دوستی‎های نامناسب
نقش دوست در زندگی جوان
دوســت و دوستـــــــــــی
نقش دوستان در شکل‏گیری شخصیت نوجوانان
آیین دوستی
رفقای ناباب از راه مانیتور وارد خانه می شوند
میانه‎روى در دوستى و دشمنى
چگونه به دوستان نزدیک بگوییم «نه»
دوست یابی
سخنان معصومان علیهم السلام (روش دوست یابی)
چگونه تفریح کنیم؟
دوست یابی به سبک ایرونی طنز
شیوه های دوست یابی
دستورالعمل قرآنی:شیوه دوست یابی
مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ
به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست
6 راز شگرف دوست یابی
آثار مثبت و منفی دوستی های دوران نوجوانی
آداب دوستی با همکاران
چه کنیم تا دوستی هایمان پایدار بماند
6 دلیل برای دوستیابی در محلکار
خانه دوست کجاست؟
تأثیر دوست
ملاک‏هاى دوست خوب
دوست از دیدگاه بزرگان
دوست یابی و اخلاق اجتماعی در روایات
دوست با ارزش از دیدگاه امام علی (علیه السلام)
آسیب های دوستی
آیا دیوانه وار عاشق هستید؟
تست عشق - چه قدر عاشق هستید؟ میزان عشق خود را بسنجید
شناخت شخصیت عشقی شما - تست عشق

» لوگوی وبلاگ «


» لینک دوستان «
لحظه های آبی( دلسروده های فضل ا... قاسمی)
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند) HADERBAD SHENASI
دیار عاشقان
عاشق آسمونی
شاعرانه
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
بهارانه
بلوچستان
قران
کارواش خانگی همه کاره جت مینی
هسته گیر آلبالو
دستگاه بادکش طبی بدن رفع خستگی و حجامت
آنلاین گلچین
عاشقان
اسپایکا
قدم بر چشم
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
چرخ خیاطی
فروش اینترنتی
میرسالار
سورپرایز
أنّ الارض یرثها عبادی الصالحون
بهترین نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری
همنشین
مشاور
اسیرعشق
روانشناسی آیناز
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
فریازان (تویسرکان)...faryazan
امام مهدی (عج)
طراوت باران
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
کلبه عشق
دخی رپر
یادداشتها و برداشتها
جنون قلم
جهاد ادامه دارد...
شعر و پیامک و ...
عکس سرا- فقط عکس =کیلیپ=موزیک.
تیشه های اشک
فقط عاشق ها وارید شوند.................منامن
سلام آقاجان - خرید و فروش محصولات کشاورزی و عطاری ها
عکس های زیبا و دیدنی از دنیای پرندگان
❤ღنیلوفرهای آبیღ❤
گیاهان دارویی
سرزمین رویا
اصل 110، اصل ولایت فقیه (ولایت نیوز)
گلبرگ
تسنیـــــمــ.ــــــــ..ـــــــ
The best of the best
قافیه باران
یامهدی
من الغریب الی الحبیب
نور
مجموعه بیانات رهبر معظم
امیر محمد
عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
کامپیوتر و لوازم جانبی و نرم افزار آموزش
عمو همه چی دان
فتو بلاگ
نه/ دی/ هشتاد و هشت
ماه
پرسش مهر
تنهاترین عاشق
hamidsportcars
ســـــــــرزمـــــــیـــن آهــــــن
سرود عرش
کیمیا
تنهای غریب
نوری چایی_بیجار
* روان شناسی ** ** psycology *
خانه داری، گل آرایی، دوخت لباس زنانه و مردانه، تزیین منزل
تبادل نظر
وای ندیدید شما ا!!!!!!!

TAT ANJELINA
مجموعه مقالات رایانه MOGHALAT COMPUTER
راه و راهنما
خط بارون
نبض شاهتور
آمرین به معروف و ناهیان از منکر
مقالات روان شناسی
کودکان استثنایی
بیستِ E بیستترین فروشگاه
بهترین ها برای ایرانیان
شناختی
روان شناسی کودکان استثنایی
بر و بچه های ارزشی
ALAKI
Sea of Love
یا غیاث المستغیثین - روز های آبی من
for you
مذهب عشق
پایگاه سایبری شهید حاج حفظ الله عابدینی
اتیسم
گوناگون و زیبا
روان شناسی کودک
امپراتوری هخامنشیان
برای خودم
عاشق دلباخته
هامون و تفتان
کتابخانه دیجیتال روانشناسی
جنبش قطره سرگشته
وباگی خالی از خنده
شوون بندرعباس چه خوش هسته
کتاب الکترونیکی
اسمون
روان شناسی
پنجره ای رو به خاطرات...
ایران در پیچ و خم تاریخ
عکس متحرک و انیمیشن حیوانات گیاهان کودکان بالن گوشی پرندگان
روبان اصفهانی(اموزش رایگان قدم به قدم هنرهای دستی باعکس)
پرسش مهر ... پیشرفت ،راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت چیست ؟
تنها
mled.parsiblog.com
این وبلاگو واسه عشقم ساختم (***VAHIDE***)
lovlyworld
حس4
دوستت دارم....توچی..
جاذبه
دوستت دارم
پراکلیتوس آمده
سایه
Best Friends 1375/2/29
فیلم، کارتون، سریال ایرانی، خارجی، موسیقی پاپ، کلاسیک
چه توا
طوفان در پرانتز
پرنسس خشگله عکس دانلود نرم افزار و بازی narmafzar gam aks
پرسش مهر 10
خدمات اینترنتی و حراج نرم افزار
نرم افزارهای تخصصی و موبایل و نرم افزارهای آموزشی تخصصی و موبایل
گالری لوازم آرایشی، بهداشتی
لوازم آرایشی و بهداشتی و ادکلن
پارس دانلود
سوپر لینکستان لیندا
گالری دستبند، انگشتر، گردنبند، سرویس، گوشواره
گالری نرم افزارهای مالی، اداری حسابداری و انبارداری
گالری بهترین نرم افزارهای سیستم عامل، طراحی گرافیک، برنامه نویسی
مقالات اختلالات رفتاری و روانی...
گالری بهترین بازیها و سرگرمیهای حادثه ای و فکری
پسران جوان
سیستم عامل، طراحی گرافیک و برنامه نویسی
غلط غولوت
گالری نرم افزارهای مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی، معماری، عمران
گالری آموزش زبان های انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی اسپانیایی
گالری نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی،کودک
گالری سریال ها، فیلم ها، کارتون های ایرانی و خارجی و نرم افزار
چهارراه
بهترین نرم افزارهای آموزشی زبان برای ایرانیان
کیتهای الکترونیکی،لوازم منزل، خودرو، موبایل،الکترونیکی
کتب الکترونیک، مجلات روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، فنی، مهندسی،
بهترین دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواربرای ایرانیان
سوپر لینک خشگل دختر
بهترین نرم افزارهای بازی سرگرمی،حادثه ای، اتومبیلرانی،فکری، ورزش
گالری بهترین نرم افزار، کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
بهترین نرم افزار زبان های خارجی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی
بهترین های نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی
بهترین نرم افزارموبایلهای سامسونگ، سونی اریکسون، موتورلا، نوکیا
میعادگاه
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
بهترین لوازم منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
گالری بهترین دستبند، انگشتر، گردنبند، سرویس، گوشواره
وقت اضافه
بهترین های نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری برای ایرانیان
گالری بهترین لوازم آرایشی، لاغری، بهداشتی، عطر، ادکلن
گالری بهترین نرم افزارهای بازی سرگرمی،حادثه ای، اتومبیلرانی،فکری
نرم افزارهای کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
جکستان . عکاسخانه
گالری نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی
نرم افزار موبایل نوکیا، سونی اریکسون، موتورلا،
خطوط شکسته ی یک ذهن
گالری بهترین نرم افزار آموزش زبان های انگلیسی
نرم افزار زبان های خارجی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی اسپانیایی
w x y z * دبلیو ایکس وای ضد * کد
گالری بهترین ها در رنگین کمان
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
boygirl
مرد جوان
پایگاه عکس و پیامک و دانلود بازی و نرم افزار
فروشگاه کتب روانشناسی، اسلامی، ایران شناسی وسیستم عامل
لوازم خانگی و اثاثیه منزل و لوازم آشپزی
کتاب، مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه، شعر، داستان
دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواره، زیورآلات
نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری،
لوازم بهداشتی آرایشی،عطر ، آدکلن ، لوازم لاغری و کرم
نرم افزار کامپیوتر سیستم عامل، انیمیشن، طراحی گرافیک
نرم افزار کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی، معماری، عم
فروشگاه نرم افزارهای نوکیاو موتورلا و سونی اریکسون و سامسونگ
فروشگاه نرم افزارهای گرافیکی و سرگرمی و بازی
نرم افزارهای میکس مونتاژ و آموزشی میکس مونتاژ
پوشاک & تی شرت دخترانه پسرانه استین کوتاه و بلند & ژاکت
معماری وشهر سازی
!!!نگاتیو
دخترک کوچک تنها
سکوت نیمه شب
کوچک های بزرگ
دهکده مجازی ...
دختر غریب
دانلود سانسور نشده های سریال افسانه جومونگ
پرسش مهر . ...... چگونه خدمتگذار خوبی باشیم
رویای معین
عکاسخانه
عکس های توپ گلها همه آفتاب گردانند
جک جک جکستان
پیچیدگی سکوت

گرانبهاترین کالا در گرانترین فروشگاه، بهترین خرید بهترین یادگاری
کالای بیستِ بیست در فروشگاه بیست وای بیست
فرهنگی هنری، عکس، مدل لباس، مانتو، ژاکت، سارافون دخترانه و زنانه
بهترین نرم افزارهای سیستم عامل، طراحی گرافیک و برنامه نویسی
گالری لوازم منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
گالری بهترین کتب مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه
بهترین ها برای ایرانیان
بهترین ها برای ایرانیان
کلاهبردران، معرفی کلاهبرداران و شیادان و شگردها و شماره تلفن شان
گالری بهترین ها
سلولهای بنیادین، شبیه سازی،نانو ت
آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی
آموزش زبان های خارجی و قواعد و گرامر زبان
مقالات مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
راهنما
نرم افزارهای آموزشی زبان برای ایرانیان
خود کنترلی
چـــــاوش ( اعتراضی که شاید به گوش برسد )
خنده بازار
آرایشگری و زیبایی و بهداشت پوست
سوالات کنکور دکتری
انجام پروژه های دانشجویی برای دانشجویان کنترل
فروش دستگاه دلمه پیچ, فروش دستگاه دولمه پیچ
ذرت دانه کن
ساعت مچی در استایل مار کبری
کلاه بافتنی
وبلاگ شخصی محمد
فریاد
نمونه سوالات پیش دانشگاهی و متوسطه رشته های ریاضی، تجربی، انسانی
مدرن
سروش مارکت
دیجی بازار
مطی جون
پد ضد عرق Underarm shild
همه چی داره(گوناگون)
فروشگاه سی گل
دیجی فروش
مهدویت
دلداده

» صفحات اختصاصی «

» لوگوی لینک دوستان «


» طراح قالب «